კომპანიის სახელწოდება: შპს „ამბოლი“ (შემდგომში „კომპანია“)
საიდენტიფიკაციო კოდი: 216402701
მისამართი: ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N14

არსებული ინფორმაცია შესაძლებელია პერიოდულად განახლდეს, რის თაობაზეც ინფორმაცია აისახება ჩვენ ვებ-გვერდზე და გაცნობებთ აღნიშნულის თაობაზე. დოკუმენტის პირველ გვერდზე მოცემულია განაცხადის განახლების უკანასკნელი თარიღი.

წინამდებარე პირობების შესაბამისად მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ მისი პერსონალური ინფორმაცია მიიღოს და კანონის შესაბამისად დაამუშავოს კომპანიამ, თავის მხრივ, კომპანია იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოფს კომპეტენციის ფარგლებში და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების დაცვა


1. გავრცელების ფარგლები

წინამდებარე ინფორმაცია ვრცელდება:

1.1. შპს „ამბოლი“-ს ფიზიკურ პირ მომხმარებლებზე (მათ შორის ინდივიდუალურ მეწარმეზე), რომლებიც სარგებლობენ კომპანიის ძირითადი და დამატებითი მომსახურებებითა და პროდუქტებით.

1.2. შრომის/მომსახურების ან სხვა სახის სახელშეკრულებო ურთიერთობით დაკავშირებულ ფიზიკურ პირ(ებ)ზე.

1.3. იმ ფიზიკურ პირებზე, რომლებიც არ არიან ჩვენი მომხმარებლები, არ იმყოფებიან ჩვენთან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, თუმცა მოგვმართავენ ჩვენი მომსახურების მიღების და/ან ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნით.


2. მიზნები

წინამდებარე ინფორმაციის მიზანია:

2.1. განგიმარტოთ სამართლებრივი საფუძვლები, მიზნები და პრინციპები, რომლითაც ვხელმძღვანელობთ პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას;

2.2. გაგაცნოთ, როგორ ვაგროვებთ და რა სახის მონაცემებს ვამუშავებთ თქვენ შესახებ;

2.3. როგორ ვიცავთ თქვენ პერსონალურ მონაცემებს;

2.4. მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენი, როგორც მონაცემთა სუბიექტის უფლებების შესახებ.
კომპანია პერსონალური მონაცემების დამუშავებას განახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და ნორმების, ასევე წინამდებარე  პირობების შესაბამისად.


3. პერსონალური მონაცემების დამუშავების პრინციპები და გარანტიები

3.1. მონაცემები უნდა დამუშავდეს კანონიერად, სამართლიანად, მონაცემთა სუბიექტისთვის გამჭვირვალედ და მისი ღირსების შეულახავად;

3.2. მონაცემები უნდა შეგროვდეს/მოპოვებული უნდა იქნეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ლეგიტიმური მიზნებისთვის;

3.3. მონაცემები უნდა დამუშავდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად. მონაცემები იმ მიზნის თანაზომიერი უნდა იყოს, რომლის მისაღწევადაც ისინი მუშავდება;

3.4. მონაცემები უნდა იყოს ნამდვილი, ზუსტი და, საჭიროების შემთხვევაში, განახლებული. მონაცემთა დამუშავების მიზნების გათვალისწინებით, არაზუსტი მონაცემები უნდა გასწორდეს, წაიშალოს ან განადგურდეს გაუმართლებელი დაყოვნების გარეშე;

3.5. მონაცემები შეიძლება შენახულ იქნეს მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების შესაბამისი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად. იმ მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები, ისინი უნდა წაიშალოს, განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს დეპერსონალიზებული ფორმით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მონაცემთა დამუშავება/შენახვა განსაზღვრულია კანონმდებლობით და წარმოადგენს პროპორციულ ზომას დემოკრატიულ საზოგადოებაში აღმატებული ინტერესების დასაცავად;

3.6. მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მონაცემთა დამუშავებისას მიღებული უნდა იქნეს ისეთი ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები, რომლებიც სათანადოდ უზრუნველყოფს მონაცემთა დაცვას, მათ შორის, უნებართვო ან უკანონო დამუშავებისგან, შემთხვევითი დაკარგვისგან, განადგურებისგან ან/და დაზიანებისგან;
კომპანია პერსონალური მონაცემების დამუშავებას განახორციელებს კანონიერი, წინამდებარე განაცხადით განსაზღვრული საფუძვლების, მიზნებისა და პრინციპების შესაბამისად.


4. პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების დაცვის გარანტიები

4.1. ჩვენი კომპანიის შესაბამისი უწყება მუდმივად მუშაობს უსაფრთხოების ზომების გაუმჯობესებაზე, რათა დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები არაავტორიზებული ან არაკანონიერი წვდომისაგან, შემთხვევითი დაკარგვისგან, გამჟღავნებისგან ან განადგურებისგან.

4.2. ინფორმაციულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით კომპანიას დანერგილი გვაქვს შესაბამისი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რომელთა ეფექტურობის პერიოდული შეფასება ხორციელდება შიდა და გარე აუდიტის ფარგლებში.


5. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძველი

5.1. კომპანია ამუშავებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ერთი ან რამდენიმე ქვემოთ მოცემული კანონიერი საფუძვლით, კერძოდ:

 • მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე;
 • კომპანიისთვის კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულების მიზნით;
 • მომხმარებლისათვის გარიგებით/ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების და მომსახურების გასაწევის მიზნით;


ზემოთ მოცემული საფუძვლებით, თქვენი მონაცემები შესაძლოა დავამუშაოთ შემდეგი ერთი ან რამდენიმე კანონიერი მიზნით:

6. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი

6.1. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზნები:

 • კომპანიის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება;
 • კომპანიის კანონისმიერი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება;
 • მომხმარებლის მიერ წაყენებული პრეტენზიების აღმოფხვრა;
 • მომხმარებლის მიერ ვებგვერდზე გამოვლენილი აქტივობების მონიტორინგი;
 • კომპანიის შესახებ განახლებული მონაცემების მომხმარებლებისათვის შეტყობინება;
 • მომხმარებელთან ეფექტური კომუნიკაცია;
 • მომხმარებლის მიერ უკუკავშირის დამყარება;
 • კომპანიის მიერ დანერგილი სიახლეების დატესტვა;
 • ვებგვერდზე ახალი პროდუქტებისა და სიახლეების დანერგვა;
 • მომხმარებლების იმ ჯგუფთა განსაზღვრა, რომელთათვის უნდა განხორციელდეს სიახლეების შეთავაზება;
 • მარკეტინგული და სხვა სახის აქტივობების განხორციელება;
 • მომხმარებლის მიერ განხორციელებული შესყიდვების თაობაზე ინფორმაციის მიწოდება;
 • მომხმარებლის მიერ ფულადი ვალდებულების შესრულების თაობაზე უფლებამოსილი მესამე პირისგან ინფორმაციის მიღება;
 • კომპანიის სისტემის არამართლზომიერი გამოყენების პრევენცია;
 • საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის პრევენცია;
 • სახელმწიფო კომპეტენტური ორგანოებისათვის მიწოდება;
 • კანონიერი ინტერესების დაცვა;
 • კომპანიისთვის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონით მინიჭებული სხვა ლეგიტიმური მიზანი.

6.2. ასევე მომხარებლის მონაცემები შესაძლოა დამუშავდეს:

 • მომხმარებლის მიერ შეძენილი/არჩეული/მისაღები მომსახურებ(ებ)ის მოწოდების მიზნით;
 • მომხმარებლის იდენტიფიცირების, ხელშეკრულების გაფორმებისა და ანგარიშის/მომსახურების მართვის, მათ შორის, დისტანციური მართვის სერვისის გაწევის მიზნით;
 • ანგარიშსწორების განხორციელების მიზნით;
 • შეძენილი მომსახურებ(ებ)ის თაობაზე მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მოწოდების მიზნით; 
 • მოთხოვნის, საჩივრის/პრეტენზიის განხილვის, თქვენთვის დახმარების გაწევის, ხარვეზის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის მიზნით;
 • მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით;
 • პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის, ჩვენი მომსახურებების, ასევე ჩვენი პარტნიორი კომპანიების პროდუქტების/ერთობლივი პროდუქტების თაობაზე მომხმარებლისთის ინფორმაციის/შეტყობინების მოწოდების მიზნით;
 • გაწეული მომსახურებების თაობაზე ინტერესების ანალიზის, პროფაილინგის და მომხმარებელზე მორგებული პერსონალიზებული პროდუქტების შემუშავების მიზნით;
   გაწეული მომსახურებების თაობაზე გამოკითხვებისა და კვლევების ჩატარების მიზნით;
 • პერსონალური მონაცემების გაცემასთან, შესწორებასთან, დამუშავებასთან, მათ შორის, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მომხმარებლის მოთხოვნების აღრიცხვისა და შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით;
 • მომხმარებლის თანხმობის საფუძველზე, კომპანიამ შესაძლოა მონაცემები დაამუშაოს ყველა იმ სხვა მიზნისთვის, რომელზეც მომხმარებელმა თანხმობა განაცხადა


7. პერსონალური მონაცემების მოპოვების წყაროები

7.1. პერსონალური მონაცემების მოპოვება ხორციელდება, როდესაც მომხმარებელი:

 • სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხის საშუალებით მოგვმართავს ჩვენ მომსახურების შეძენის და/ან ინფორმაციის მოწოდების მოთხოვნით;
 • ახორციელებთ ვიზიტს კომპანიის ფილიალში ან გადის იდენტიფიცირების პროცესს, მათ შორის, კომპანიის ონლაინ/დისტანციური პლატფორმ(ებ)ის საშუალებით;
 • მონაწილეობას იღებთ კომპანიის გამოკითხვაში, აქციაში, გათამაშებაში და/ან სხვა ფორმით შემოდიხართ კომპანიასთან კომუნიკაციაში;
 • დებთ კომპანიათან ხელშეკრულებას, სარგებლობთ კომპანიის ერთი ან რამდენიმე მომსახურებით, მათ შორის, ახორციელებთ მომსახურების ცვლილებას, დამატებას ან გაუქმებას;
 • რეგისტრირდებით და სარგებლობთ კომპანიის ვებ-გვერდით, მომსახურების პორტალით, იყენებთ ცხელ ხაზს და ონლაინ საკონსულტაციო ფუნქციონალს (ონლაინ ჩეთს) ან გვიგზავნით წერილს ფოსტით ან ელ. ფოსტით;
 • მოგვმართავთ საჩივრით/პრეტენზიით, მათ შორის, დაზიანების აღმოფხვრის, მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის ან/და ნებისმიერი სხვა ხარვეზის გასწორების მოთხოვნით;
 • მოგვმართავთ პერსონალური მონაცემების გაცემის, გასწორების, წაშლის ან დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნით.
 • მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები, კანონით განსაზღვრულ ფარგლებში, ასევე შესაძლოა მოიპოვოს კომპანიამ პარტნიორი კომპანიებისაგან, რომელზეც მომხმარებელი განაცხადებს თანხმობას.


8. მონაცემები, რომელსაც ვამუშავებთ

8.1. პერსონალური მონაცემების კატეგორიები და დამუშავების მოცულობა დამოკიდებულია მომხმარებლის მიერ შეძენილ/მიღებულ მომსახურებებზე.

8.2. წინამდებარე პირობებით განსაზღვრული საფუძვლებით და მიზნებისთვის შესაძლოა დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები:

 • თქვენი საიდენტიფიკაციო და უფლებამოსილების დამადასტურებელი მონაცემები: სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი/საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასაკი, დაბადების თარიღი და სქესი;
 • საჭიროების შემთხვევაში ავტომობილის მარკა, მოდელი, სახ.ნომერი, ვინ კოდი, ონლაინ მაღაზიის ავტორიზაციის პაროლი;
 • პირადობის მოწმობის/პასპორტის ასლი და/ან ონლაინ იდენტიფიცირების ფარგლებში მიღებული მონაცემები;
 • მონაცემები თქვენ მიერ მიღებული მომსახურებ(ებ)ის შესახებ, მათ შორის, მონაცემები მომსახურების დამატების, გაუქმების ან ცვლილების თაობაზე;
 • მომსახურებასთან დაკავშირებით, მომხმარებლის მიერ განხორციელებული კომუნიკაციის მონაცემები, მათ შორის, ელ-ფოსტით/ფოსტით/ონლაინ საკონსულტაციო ინფორმაცია, ქოლ-ცენტრში შემოსული ზარების აუდიო ჩანაწერი და/ან კომპანიის ფილიალებში თქვენი ვიზიტის ვიდეო ჩანაწერი;
 • მომხმარებლის მიერ მოწოდებული მომსახურების ხარისხის თაობაზე მონაცემები;
 • თაღლითურ ქმედებებთან/ფროდთან და ინფორმაციული უსაფრთხოების დარღვევასთან დაკავშირებული მონაცემები;
 • მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გასწორების, წაშლის, გაცემის, დამუშავებაზე თანხმობის ან დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნის თაობაზე ინფორმაცია;
 • ნებისმიერი ის სხვა მონაცემი, რომლის დამუშავებაზეც მომხმარებელმა თანხმობა განაცხადა და/ან რომლის დამუშავების ვალდებულებაც გვეკისრება კანონმდებლობით.

8.3. არასრულწლოვნის პერსონალურ მონაცემები

 • კომპანია ხელშეკრულებას აფორმებს მხოლოდ სრულწლოვან, ე.ი. 18 წელს მიღწეულ მომხმარებლთან ან არადისტანციურად დადებული ხელშეკრულების შემთხვევაში, ასევე, 16 წელს მიღწეულ მომხმარებელთან, მისი კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობით.
 • კომპანია მოკლებულია შესაძლებლობას გადაამოწმოს მომხმარებლის მიერ მითითებული ინფორმაციის უტყუარობა და სისწორე, მათ შორის, მომხმარებლის ასაკი. თუ კომპანიისთვის ცნობილი გახდება, რომ ინფორმაციის მომწოდებელი პირი არ არის სრულწლოვანი ან თქვენ მოგვაწვდით ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მომსახურებით მოსარგებლე ფიზიკური პირი არის არასრულწლოვანი, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის ზომებს იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ არასრულწლოვანის საუკეთესო ინტერესების დაცვა.

8.4. კომპანის ვებ გვერდი სარგებლობს ლოგ ფაილების სტანდარტული პროცედურით. სხვა ვებგვერდების მსგავსად, კომპანია იყენებს Cookies. ლოგ ფაილები და Cookies გამოიყენება იმისთვის რომ ვებგვერდმა შეინახოს ინფორმაცია მომხმარებლების ქცევის შესახებ და გააუმჯობესოს მომსახურების ხარისხი. მათი მეშვეობით გენერირდება და გროვდება შემდეგი ინფორმაცია:

 •  IP მისამართი;
 •  მოწყობილობის ტიპი;
 •  ბრაუზერი;
 •  ვებგვერდის ვიზიტის დრო, თარიღი და ხანგრძლივობა;
 •  რომელი პლატფორმიდან გადმომისამართდა მომხმარებელი კომპანიის ვებგვერდზე;
 •  ინფორმაცია კომპანიის ვებგვერდზე განხორციელებული ქმედებების შესახებ - რა პროდუქტები მოინახულა მომხმარებელმა;

8.5.  ამ ინფორმაციით არ ხდება კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება და წარმოადგენს ანალიტიკურ მონაცემებს.

8.6.  ამგვარი ინფორმაციის დამუშავების მიზანია:

 • გავაანალიზოთ ტრენდები
 • კომპანიამ მართოს ვებგვერდი
 • აწარმოოს სტატისტიკა
 • თვალი ადევნოს მომხმარებლების ქმედებებს ვებგვერდზე გამოცდილების შექმნის მიზნით
 • ეფექტური მარკეტინგული აქტივობების შესამუშავებლად და განსახორციელებლად
 • რჩევებისა და რეკომენდაციების მისაცემად

8.7. ვებგვერდის გამოყენების დაწყებისას მომხმარებელს აქვს საშუალება დაეთანხმოს cookies. თუ მომხმარებელი არ დააჭერს შესაბამის ღილაკს და შეტყობინების მიუხედავად გააგრძელებს ვებგვერდით სარგებლობას, ამგვარი ქმედება ჩაითვლება მომხმარებლის მიერ თანხმობად.

8.8. Cookie-ს პარამეტრების ცვლილება შესაძლებელია ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით.

8.9. მომხმარებლის მიერ კომპანიის ვებგვერდის გამოყენებით მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას კომპანიის მიერ მისი პერსონალური მონაცემებისა და მზა ჩანაწერების (Cookies) შენახვასა და დამუშავებაზე.მომხმარებელი ვალდებულია კომპანიას მიაწოდოს სრული და სწორი ინფორმაცია, ხოლო ცვლილების შემთხვევაში განაახლოს მის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია.

10.1. მომხმარებელი ვალდებულია მიუთითოს სწორი და სრული პირადი ინფორმაცია, მათ შორის პროდუქციის მიწოდების ადგილი, მომხმარებლის მიერ ასეთის მოთხოვნის შემთხვევაში. არასწორი ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს;

10.2. წინამდებარე წესებზე და პირობებზე ხელმოწერით/თანხმობით, მომხმარებელი იმფორმირებულია იმის თაობაზე, რომ სატელეფონო გზით კომპანიის ქოლ-ცენტრში დაკავშირების შემთხვევაში, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების, პრობლემის აღმოფხვრის, უკუკავშირისა და უსაფრთხოების მიზნით  კომპანია განახორციელებს აღნიშნული სატელეფონო ზარის ჩაწერას რის შესახებაც წინასწარ (ჩაწერის განხორციელებამდე) აცნობებს მომხმარებელს. თავის მხრივ მომხმარებელი უფლებამოსილია განაცხადოს უარი სატელეფონო ზარის  ჩაწერის განხორციელებაზე იმავე ფორმით რომლითაც იგი უკავშირდება კომპანიას.


9. პერსონალური მონაცემების გაზიარება

9.1. „მომხმარებელი“ „კომპანიას“ ანიჭებს უფლებამოსილებას განახორციელოს სტრუქტურიზებული, საზოგადოდ გამოყენებადი და მანქანურად წაკითხვადი ფორმატით მონაცემთა მიღება, ასევე „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები გადასცეს  მესამე პირებს, რომლებიც სახელშეკრულებო ურთიერთობიდან გამომდინარე გაუწევენ კომპანიას  შესაბამის  მომსახურებას საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში, ასევე, გადასცეს „კომპანიის“ შვილობილ ან მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს, „კომპანიის“ მიერ „მომხმარებლისთვის“ მომსახურების გაწევის/ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების, „კომპანიის“ ინტერესების დაცვის, პირდაპირი მარკეტინგის ან/და სხვა კანონიერი მიზნებისთვის.

9.2. კომპანიამ შესაძლოა გაუზიაროს ტქვენი მონაცემები:

 • კომპანიის პარტნიორ კომპანიებს;
 • შესაბამის მხარეს/პირს კომპანიის შერწყმის და/ან წილის შეძენის შემთხვევაში;
 • კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, შესაბამის უფლებამოსილ სამართალდამცავ ორგანოებს და/ან სახელმწიფო უწყებებს;
 • სხვა სხვა პირებს, თქვენი თანხმობის შემთხვევაში.

9.3. ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში პერსონალური მონაცემების გაზიარება მოხდება მხოლოდ იმ მინიმალური მასშტაბით, რაც აუცილებელია შესაბამისი მიზნის მისაღწევად და/ან რაც გათვალისწინებულია/სავალდებულოა კანონმდებლობით.


10. პირდაპირი მარკეტინგი

10.1. წინამდებარე პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას, კომპანიამ მის მიერ მითითებული პერსონალური ინფორმაცია მოიპოვოს/დაამუშაოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ასევე გამოიყენოს პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის და გაუგზავნოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებები, ასევე მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას რომ კომპანიამ მის მიერ მომხმარებლისთვის გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, სიახლეებთან და შეთავაზებებთან დაკავშირებით, მარკეტინგის მიზნებისთვის შეინახოს და დაამუშავოს რეგისტრაციის პროცესში გამოყენებული „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები და „მომხმარებლის“ მიერ განხორციელებული აქტივობები. 

10.3. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით ჩვენ თქვენს მონაცემებს ვამუშავებთ თქვენი თანხმობისა და ჩვენი ლეგიტიმური ინტერესების უზრუნველყოფის საფუძვლით.

10.4. პირდაპირი მარკეტინგი ხორციელდება, როდესაც მომხმარებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სატელეფონო ნომერზე და/ან თქვენს მიერ მიწოდებულ საკონტაქტო ნომერზე (სმს-ით, სატელეფონო ზარის და/ან ვიდეო/აუდიო/გამოსახულებითი შეტყობინებით), ასევე სხვა ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ელ-ფოსტა,ვებგვერდი ან სხვა) იღებთ ინფორმაციას კომპანიის პროდუქტების, მომსახურებების, სერვისების,ფასდაკლებების, აქციების  და სხვა სიახლეების შესახებ. 

10.5. პირდაპირ მარკეტინგზე უარის გაცხადების შემთხვევაში, მომხმარებელი ვეღარ მიიღებს ინფორმაციას პროდუქტების, მომსახურებების, სერვისების,ფასდაკლებების, აქციების  და სხვა სიახლეების შესახებ.

10.6. მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში, კომპანიამ შესაძლოა მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები დაამუშაოს სხვა კომპანიების/მესამე პირების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის.

10.7. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით კომპანიამ შესაძლოა დაამუშაოს  მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემები.

10.8. მომხმარებელი“ უფლებამოსილია ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის გარეშე, ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს კომპანიას პერსონალური მონაცემების გასწორება, დამატება, წაშლა, განადგურება ან პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა იმავე ფორმით, რომლითაც პირდაპირი მარკეტინგი ხორციელდება.  ან შემდეგი კომუნიკაციის საშუალებებით:

 •  სატელეფონო კომუნიკაციის გზით: 0 32 215 40 40, 
 • სმს შეტყობინების გაგზავნის გზით: NO-SMS (იმავე გზით, რითიც მიღებულ იქნა შეტყობინება)
 • წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით: ქ. თბილისი, ანა პილიტკოვსკაიას ქუჩა N14
 • ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@amboli.ge 

10.9. კომპანია ვალდებულია  სუბიექტის მხრიდან მოთხოვნის მიღებიდან გონივრულ, მაგრამ არაუგვიანეს 7 (შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში განაახლოს, დაამატოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები ან აცნობოს უარის თქმის საფუძველი.


11. პერსონალური მონაცემების შენახვის ვადები
11.1. კომპანია მონაცემების დამუშავებას განახორციელებს იმ ვადით რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების შესაბამისი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები კომპანია უზრუნველყოფს მათ წაშლას, განადგურებას ან მათი დეპერსონალიზებული ფორმით შენახვას.
11.2. მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო და საკონტაქტო მონაცემებს ასევე მომსახურების გაწევის/მოწოდების თაობაზე მონაცემებს კომპანია ინახავს, მომხმარებლის მიერ აღნიშნულის თაობაზე უარის გაცხადებამდე.
11.3. კომპანია მოპოვებული აუდიო/ვიდეო ჩანაწერის შენახვას განახორციელებს მომსახურების გაწევიდან/კომუნიკაციის განხორციელებიდან არაუმეტეს იმ ვადით რომელიც აუცილებელია მონაცემთა დამუშავების შესაბამისი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, ამ მიზნის მიღწევის შემდეგ რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები კომპანია უზრუნველყოფს მათ წაშლას, განადგურებას ან მათი დეპერსონალიზებული ფორმით შენახვას;
11.4. მონაცემების შენახვისთვის გათვალისწინებული ვადების ამოწურვისთანავე, მაგრამ არაუმეტეს 30 დღის განმავლობაში უზრუნველვყოფთ ამ მონაცემების წაშლას ან განადგურებას.


12. მომხმარებლის უფლებები
12.1. მომხმარებელს უფლება აქვს კომპანიას მოსთხოვოს მონაცემთა დამუშავების შესახებ შემდეგი ინფორმაცია: 

 • მომხმარებლის შესახებ რომელი მონაცემები მუშავდება კომპანიის მიერ;
 • მონაცემთა დამუშავების მიზანი; 
 • მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი; 
 • რა გზით შეგროვდა მონაცემები; 
 • ვისზე გაიცა მომხმარებლის შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი;

12.2. მომხმარებელს უფლება აქვს:

 •  გამოითხოვოს ინფორმაცია იმ მონაცემის თაობაზე, რომლებიც მუშავდება;
 •  გაეცნოს და მიიღოს იმ მონაცემების ასლები, რომლებიც მუშავდება;
 •  მოითხოვოს  არსებული მცდარი, არაზუსტი ან/და არასრული მონაცემების გასწორება, განახლება ან/და შევსება;
 •  ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი განმარტების ან დასაბუთების გარეშე გამოიხმოს გაცემული თანხმობა, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა საფუძველი;
 •  მოითხოვოს მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება;
 •  სტრუქტურიზებული, საზოგადოდ გამოყენებადი და მანქანურად წაკითხვადი ფორმატით მიიღოს მონაცემები;
 •  მიიღოთ ინფორმაცია მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევის იმგვარი ინციდენტის შესახებ, რომელიც მაღალი ალბათობით გამოიწვევს მნიშვნელოვან ზიანს ან/და მნიშვნელოვან საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს.
 • მომხმარებელს უფლება აქვს, გათვალისწინებული ინფორმაცია მიიღოს მისი მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღისა. ეს ვადა განსაკუთრებულ შემთხვევებში და სათანადო დასაბუთებით შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 7 სამუშაო დღით, რის შესახებაც ეცნობება მომხმარებელს.


13. მონაცემთა გამოყენების შეწყვეტა, წაშლა ან განადგურება
13.1. მომხმარებელს უფელბა აქვს ნებისმიერ დროს მოითხოვოს  მონაცემთა დამუშავების (მათ შორის, პროფაილინგის) შეწყვეტა, მონაცემების წაშლა ან განადგურება.
13.2. მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს  7 სამუშაო დღისა (თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი) კომპანია შეწყვიტავს მონაცემების დამუშავებას ან/და წაშლის ან გაანადგურებს მომხმარებლის მონაცემებს.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ მოითხოვთ ისეთი მონაცემების დამუშავების შეწყვეტას, რომელიც აუცილებელია თქვენთვის ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურების მოწოდებისათვის, ჩვენ ვეღარ შევძლებთ თქვენთვის შესაბამისი მომსახურების გაწევას.
success icon