2024 წლის 01 მარტიდან, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში  განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით დამუშავებისთის გვესაჭიროება თქვენი ნებაყოფლობითი თანხმობა.

შესაბამისად, წინამდებარე პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი (მონაცემთა სუბიექტი) გამოთქვამს თანხმობას, კომპანიამ მის მიერ მითითებული პერსონალური ინფორმაცია მოიპოვოს/დაამუშაოს პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის და გაუგზავნოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებები, ასევე მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას რომ კომპანიამ მის მიერ მომხმარებლისთვის გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, სიახლეებთან და შეთავაზებებთან დაკავშირებით, მარკეტინგის მიზნებისთვის შეინახოს და დაამუშავოს „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი/საკონტაქტო ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ასაკი, დაბადების თარიღი და სქესი. საჭიროების შემთხვევაში ავტომობილის მარკა, მოდელი, სახ.ნომერი, ვინ კოდი,)და „მომხმარებლის“ მიერ განხორციელებული აქტივობები.

პირობებზე თანხმობით, მომხმარებელი უფლებას ანიჭებს კომპანიას, მის მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებულ საკონტაქტო ნომერზე  (სმს-ით, სატელეფონო ზარის და/ან ვიდეო/აუდიო/გამოსახულებითი შეტყობინებით), ასევე სხვა ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალებებით (ელ-ფოსტა, ვებგვერდი ან სხვა) გაიგზავნოს მარკეტინგული ხასიათის შეტყობინებები კომპანიის პროდუქტების, მომსახურებების, სერვისების,ფასდაკლებების, აქციების, მარკეტინგული აქტივობების  და სხვა სიახლეების შესახებ.

ამასთან მომხმარებელი უფლებამოსილია ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის გარეშე, ნებისმიერ დროს უარი განაცხადოს პერსონალური მონაცემების მარკეტინგული მიზნით დამუშავებაზე ან/და მოსთხოვოს კომპანიას პერსონალური მონაცემების გასწორება, დამატება, წაშლა, განადგურება იმავე ფორმით, რომლითაც პირდაპირი მარკეტინგი ხორციელდება.  მათ შორის გამოიყენოს NO-SMS -ის ფუნქცია.

 

success icon