მსუბუქი ავტომობილის საბურავების სუპერ გარანტიის პირობები


1. საერთო პირობები
1.1. შპს ამბოლი (შემდგომში - „გამყიდველი“/„კომპანია“) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში, კომპანიაში შეძენილი მსუბუქი ავტომობილის საბურავების (შემდგომში - „პროდუქცია“) დაზიანების შემთხვევაში აღმოფხვრის დაზიანებას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2. გარანტიის პირობები შეიძლება გავრცელდეს გარეგანი ზემოქმედებით საბურავის სრული ან ნაწილობრივი დაზიანების შემთხვევაშიც, რომელიც ხელს უშლის მის სტანდარტული პირობებით ექსპლუატაციას და გამოწვეულია საბურავის გასკდომით ან/და საბურავის რაიმე საგანთან შეხებით ან მასზე გადავლით.
1.3. გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ კომპანიის მიერ განსაზღვრულ, კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ პროდუქციაზე.
1.4. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება პროდუქციის ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით და განზრახ დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.

2. საგარანტიო ვადა
2.1. პროდუქციის სუპერ გარანტიის პირობების გავრცელების შესახებ ინფორმაცია მყიდველს ეცნობება პროდუქციის შეძენისთანავე, საგარანტიო დოკუმენტის გადაცემის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.
2.2. საგარანტიო ვადა მოიცავს 3 წელს. 
2.3. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემისა და მონტაჟის მომენტიდან. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება კომპანიის მიერ გაცემულ საგარანტიო დოკუმენტში ან პროდუქციის შეძენის ინვოისში.

3. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები
3.1. საგარანტიო ვალდებულებები გამყიდველს წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
3.2 მყიდველის მიერ დაზიანებული პროდუქციის გამყიდველის სერვის-ცენტრში წარდგენის შემდეგ, გამყიდველი არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს დაზიანების შესწავლას.
3.3. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას ან პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული შკალის შესაბამისად.
3.4. პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
3.5. თუ შემთხვევა გამყიდველის მიერ დაკვალიფიცირდება საგარანტიო შემთხვევად, აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის შედგება შეთანხმება, სადაც დამატებით მიეთითება დაზიანებული პროდუქცია ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, თუ მყიდველს უნდა აუნაზღაურდეს პროდუქციის ღირებულება. საგარანტიო შემთხვევის დროს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც წინასწარ ეცნობება მყიდველს.
3.6. გარემოებების შესწავლის შედეგად, გამყიდველი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის აღდგენას, თუ პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული შკალის შესაბამისად.
3.7. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით პროდუქციის საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ პროდუქციის დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდის მყიდველი. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა საგარანტიო პირობების 1.2 პუნქტით განსაზღვრული დაზიანება, გადახდილი ხარჯის მყიდველისთვის ანაზღაურების ვალდებულება წარმოეშვება გამყიდველს.
3.8. მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს საგარანტიო მომსახურების გაწევა თითოეულ შეძენილ საბურავზე მხოლოდ ერთი დაზიანების შემთხვევის ფარგლებში.
 
4. საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა 
4.1. გამყიდველი თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1. თუ სატრანსპორტო საშუალებას აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;
4.1.2. თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის სერვის-ცენტრში.

5. სუპერ გარანტიის პერიოდში მყიდველისთვის პროდუქციის ღირებულების დაბრუნება
5.1. წინამდებარე გარანტიის პირობების ფარგლებში პროდუქციაზე გამყიდველის მხრიდან ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა დაანგარიშდება პროდუქციის პროტექტორის ცვეთის კოეფიციენტისა და პროდუქციის შესყიდვის ღირებულების გათვალისწინებით;
5.2. საბურავის პროტექტორის სიმაღლე იზომება მისთვის განკუთვნილი საზომი საშუალებით საბურავის პროტექტორის შუა და გარე ბლოკებს შორის. ამასთან, პროტექტორში არ უნდა იყოს განთავსებული რაიმე საგანი. პროტექტორის სიმაღლე უნდა გაიზომოს იმ ადგილზე სადაც ცვეთის TWI (Tread Wear Indicator) ინდიკატორი არის განთავსებული. 
5.3. მყიდველის სურვილის მიხედვით, გამყიდველთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, შესაძლებელია ასანაზღაურებელი თანხა გამოყენებული იყოს დავალიანების დასაფარად, ახალი პროდუქციის შესაძენად ან დაუბრუნდეს საბანკო ანგარიშზე საგარანტიო შემთხვევის დაფიქსირებიდან არაუმეტეს 20 სამუშაო დღეში. დავალიანების არსებობის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი თანხა (დავალიანების ოდენობის ფარგლებში) არ ექვემდებარება დაბრუნებას.

კომპანია ამბოლი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ მომენტში ცალმხრივად შეცვალოს ან გააუქმოს სუპერ გარანტიის პირობები, რაც მომხმარებელს ეცნობება მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან ელ.ფოსტის საშუალებით.


სუპერ გარანტიის პირობები მოქმედებს შემდეგი ბრენდებისთვის GOODYEAR, TOYO, NEXEN.
შენიშვნა: სუპერ გარანტია არ ვრცელდება A/T და M/T ტიპის საბურავებზე.

პროტექტორის სიმაღლე

(% მისი თავდაპირველი სიმაღლიდან)

ანაზღაურების %

(„პროდუქციის“ შესყიდვის ღირებულებიდან)

96% - 100%90%
85% - 95%70%
70% - 84%40%
55% - 69%25%
40% - 54%15%
20% - 39%15%
1% - 19%5%

საბურავების სტანდარტული საგარანტიო პირობები

1. ზოგადი პირობები
1.1. შპს „ამბოლი“ (შემდგომში - გამყიდველი/კომპანია) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში „კომპანიაში“ შეძენილი მსუბუქი და სატვირთო ავტომობილების საბურავები (შემდგომში - პროდუქცია) არ გამოავლენს ქარხნულ წუნს, ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე სრულად აღმოფხვრის მას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2. წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ქარხნული წუნი ეწოდება პროდუქციის საწარმოო დეფექტს, რომელიც დასტურდება პროდუქციის მწარმოებლის მიერ.
1.3. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება პროდუქციის ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით, მექანიკური ან განზრახ დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.
1.4 გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ პროდუქციაზე.
 
2. საგარანტიო ვადა
2.1. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემის და გამყიდველის მიერ მისი დამონტაჟების მომენტიდან და განისაზღვრება 3 თვის ვადით.
2.2. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება კომპანიის მიერ გაცემულ საგარანტიო დოკუმენტში, პროდუქციის შეძენის ინვოისში ან კომპანიის მიერ გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

3. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები
3.1. პროდუქციის დაზიანების მომენტიდან არაუგვიანეს 48 (ორმოცდარვა) საათის განმავლობაში მყიდველი ვალდებულია გამყიდველის ნებისმიერ სერვის-ცენტრში წარადგინოს დაზიანებული პროდუქცია.
3.2. საგარანტიო ვალდებულებები „გამყიდველს“ წარმოეშობა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
3.3. მყიდველის მიერ დაზიანებული პროდუქციის გამყიდველის სერვის-ცენტრში წარდგენის შემდეგ, გამყიდველი არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს დაზიანების შესწავლას. 
3.4. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას, შეცვლას/ჩანაცვლებას (შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში) და მის მონტაჟთან/დემონტაჟთან დაკავშირებულ უფასო მომსახურებას, ან პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას (იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ უზრუნველყოფს პროდუქციის შეკეთებას ან შეცვლას/ჩანაცვლებას).
3.5. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია საგარანტიო პერიოდში შეიცვლება ახლით, პროდუქციის საგარანტიო ვადის ათვლა დაიწყება ახლიდან.
3.6. პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
3.7. იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევა გამყიდველის მიერ დაკვალიფიცირდება საგარანტიო შემთხვევად, აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველი შესაბამის დასკვნას ასახავს გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (1C). დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს, რომ დაზიანებული პროდუქცია ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, აუცილებელია მისი შეცვლა/ჩანაცვლება სხვა პროდუქციით ან ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში მყიდველს უნდა დაუბრუნდეს პროდუქციის ღირებულება. 
3.8. გარემოებების შესწავლის შედეგად, გამყიდველი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის აღდგენას, ჩანაცვლებას თუ პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას. დაზიანებული პროდუქციის შეკეთების, შეცვლის/ჩანაცვლების ან თანხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რაც წინასწარ ეცნობება მყიდველს და განისაზღვრება არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.
3.9. იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი დაადგენს, რომ დაზიანებული პროდუქცია არ ექვემდებარება აღდგენას და საჭიროა მისი შეცვლა/ჩანაცვლება, გამყიდველის მიერ პროდუქცია შეიცვლება/ჩანაცვლდება იმავე მწარმოებლის პროდუქციით ან იმავე კლასის (მონაცემების/მახასიათებლების) მქონე სხვა მწარმოებლის პროდუქციით. თუ ახალი პროდუქციის ღირებულება აღემატება მყიდველის მიერ გადახდილ თანხას, მაშინ მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს გადაუხადოს სხვაობა შესაბამისი ინვოისის/ინვოისების საფუძველზე. 
3.10. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით პროდუქციის საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს პროდუქციის დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდის მყიდველი. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა პროდუქციის ქარხნული წუნი, გამყიდველს წარმოეშვება ექსპერტიზის ხარჯის მყიდველისთვის ანაზღაურების ვალდებულება წინამდებარე საგარანტიო პირობების შესაბამისად.
3.11. საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებული პროდუქცია წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას.
 
4. საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა
4.1. გამყიდველი თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1. თუ სატრანსპორტო საშუალებას აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;
4.1.2. თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს: სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია გადაჭარბებული დატვირთვით, გამყიდველის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე მოდიფიკაციის ხასიათის ცვლილებების განხორციელება, საექსპლუატაციო წესებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების მომსახურების წესების დარღვევა;
4.1.3. თუ პროდუქციის დაზიანება გამოწვეულია „მყიდველის“ გაუფრთხილებელი მოპყრობით, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალების არასწორი ექსპლუატაციისას, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს საწარმოო დეფექტად.
4.1.4. თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს გარეგანი მექანიკური ზემოქმედება;
4.1.5. საბურავის თვითნებურად აღდგენა/შეკეთების მცდელობის შემთხვევაში;
4.1.6. საბურავის დანიშნულებისამებრ გამოუყენებლობის შემთხვევაში;
4.1.7. თუ პროდუქციაში მოხვედრილია სხვა ნივთიერებები;
4.1.8. თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის სერვის-ცენტრში;
4.1.9. თუ წარმოდგენილი პროდუქციის შტრიხკოდი/სერიული ნომერი ან ეტიკეტი დაზიანებულია ან/და არ შეესაბამება გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (1C) შევსებულ ნომერს;
4.1.10. თუ საბურავის ექსპლუატაცია მოხდა დაბალი/მაღალი შიდა წნევის პირობებში;
4.1.11. თუ სავალი ნაწილი არის გაუმართავი (აღნიშნული კავშირში უნდა იყოს საბურავის ექსპლუატაციასთან);
4.1.12. თუ ფიქსირდება არასწორი თვლების შეყრა;
4.1.13. თუ საგარანტიო ტალონში არ არის მყიდველის ხელმოწერა;
4.1.14. თუ საგარანტიო ტალონში არ არის გამყიდველის ხელმოწერა და შტამპი.

აკუმულატორის საგარანტიო პირობები


1. ზოგადი პირობები
1.1. შპს „ამბოლი“ (შემდგომში - გამყიდველი/კომპანია) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში კომპანიაში შეძენილი აკუმულატორი (შემდგომში - პროდუქცია) არ გამოავლენს ქარხნულ წუნს, ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე სრულად აღმოფხვრის მას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2. წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ქარხნული წუნი ეწოდება პროდუქციის საწარმოო დეფექტს, რომელიც დასტურდება პროდუქციის მწარმოებლის მიერ.
1.3. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება პროდუქციის ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით, მექანიკური და განზრახ დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.
1.4. გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ პროდუქციაზე.
 
2. საგარანტიო ვადა
2.1.  პროდუქციის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება 6-დან 60 თვემდე პერიოდით, რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განისაზღვრება ინდივიდუალურად, პროდუქციის მწარმოებლის რეკომენდაციის საფუძველზე, პროდუქციის მწარმოებელი ბრენდისა და იმ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად, რომლისთვისაც ხორციელდება პროდუქციის შეძენა. საგარანტიო ვადის შესახებ მყიდველს ეცნობება საგარანტიო დოკუმენტის გადაცემის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.
2.2. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემის და გამყიდველის მიერ მისი დამონტაჟების მომენტიდან. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება საგარანტიო დოკუმენტში, პროდუქციის შეძენის ინვოისში ან კომპანიის მიერ გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.
 
3. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები
3.1. პროდუქციის ექსპლუატაციის დროს რაიმე სახის შეფერხების გამოვლენისთანავე მყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიმართოს გამყიდველის სერვის-ცენტრს მისი აღმოფხვრის მიზნით.
3.2. საგარანტიო ვადის მოქმედების პერიოდში, მყიდველი ვალდებულია გამყიდველის  სერვის-ცენტრს მიმართოს შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალების რეგულარული სავალდებულო სარეგლამენტო შემოწმების მიზნით ყოველ 6 თვეში ერთხელ.
3.3. საგარანტიო ვალდებულებები გამყიდველს წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
3.4. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას ან შეცვლას/ჩანაცვლებას (შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში) და მის მონტაჟთან/დემონტაჟთან დაკავშირებულ უფასო მომსახურებას.
3.5. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების მიზნით, მყიდველი ვალდებულია პროდუქცია გამყიდველს გადასცეს არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადით, რა ვადაშიც გამყიდველი უზრუნველყოფს დაზიანების შესწავლას და საგარანტიო ვალდებულების შესრულებას.
3.6. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია საგარანტიო პერიოდში შეიცვლება ახლით, პროდუქციის თავდაპირველი საგარანტიო ვადა დარჩება უცვლელი.
3.7. პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
3.8. თუ შემთხვევა გამყიდველის მიერ დაკვალიფიცირდება საგარანტიო შემთხვევად, აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველი დასკვნას ასახავს გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (1C). დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს დაზიანებული პროდუქცია ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას თუ აუცილებელია მისი შეცვლა/ჩანაცვლება სხვა პროდუქციით.
3.9. იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი დაადგენს, რომ დაზიანებული პროდუქცია არ ექვემდებარება აღდგენას და საჭიროა მისი შეცვლა/ჩანაცვლება, გამყიდველის მიერ პროდუქცია შეიცვლება/ჩანაცვლდება სხვა აკუმულატორით, რომელიც უზრუნველყოფს თავდაპირველი საგარანტიო ვალდებულების შესრულებას. თუ ახალი პროდუქციის ღირებულება აღემატება მყიდველის მიერ გადახდილ თანხას, მაშინ მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს გადაუხადოს სხვაობა შესაბამისი ინვოისის/ინვოისების საფუძველზე.
3.10. გარემოებების შესწავლის შედეგად, გამყიდველი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის აღდგენას თუ ჩანაცვლებას.
3.11. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით პროდუქციის საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ პროდუქციის დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდის მყიდველი. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა პროდუქციის ქარხნული წუნი, გამყიდველს  წარმოეშვება ექსპერტიზის ხარჯის მყიდველისთვის ანაზღაურების ვალდებულება.
3.12. საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებული პროდუქცია წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას.
 
4. საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა
4.1. გამყიდველი თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1. თუ სატრანსპორტო საშუალება, სადაც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, არ გადიოდა სავალდებულო სარეგლამენტო შემოწმებას საგარანტიო პირობების შესაბამისად გამყიდველის სერვის-ცენტრში;
4.1.2. თუ სატრანსპორტო საშუალებას აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;
4.1.3. თუ გაუმართავია სატრანსპორტო საშუალების ელექტრო სისტემა ან/და სატრანსპორტო საშუალებაში დამონტაჟებულ იქნა ისეთი დეტალები, ან მის კონსტრუქციაში შეტანილ იქნა ისეთი ცვლილებები, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული სატრანპორტო საშუალების მწარმოებლის კომპლექტაციაში (მაგალითად, სიგნალიზაციის, აუდიოსისტემის, ცენტრალური გასაღების, მინების ელექტრო ამწეების, და სხვა მსგავსი ელ.სისტემების მიერთება-დამონტაჟება);
4.1.4. თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს: სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია გადაჭარბებული დატვირთვით, გამყიდველის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე მოდიფიკაციის  ხასიათის ცვლილებების განხორციელება, საექსპლუატაციო წესებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების მომსახურების წესების დარღვევა;
4.1.5. თუ პროდუქციის დაზიანება გამოწვეულია მყიდველის გაუფრთხილებელი მოპყრობით, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალების არასწორი ექსპლუატაციისას, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს საწარმოო დეფექტად;
4.1.6. თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს გარეგანი მექანიკური ზემოქმედება;
4.1.7. თუ პროდუქცია არ არის დამონტაჟებული/დამაგრებული სატრანსპორტო საშუალებაში სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას - საშტატო ბუდეში;
4.1.8. თუ პროდუქციაში მოხვედრილია სხვა ნივთიერებები;
4.1.9. თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის სერვის-ცენტრში;
4.1.10. თუ წარმოდგენილი პროდუქციის შტრიხკოდი/სერიული ნომერი ან ეტიკეტი დაზიანებულია ან/და არ შეესაბამება გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (1C) შევსებულ ნომერს.
4.1.11. თუ აკუმულატორის უწყვეტი მუშაობის დრო აღემატება 5 წამს.
4.1.12 ავტომობილში შეიცვალა საწვავის ტიპი (მაგ. დამონტაჟდა გაზის აპარატურა);
4.1.13 აკუმულატორი გადატანილია სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში;
4.1.14 საგარანტიო ტალონში არ არის მყიდველის ხელმოწერა;
4.1.15 საგარანტიო ტალონში არ არის გამყიდველის ხელმოწერა და შტამპი;
4.1.16 სახეზეა აკუმულატორის რემონტის მცდელობა;
4.1.17 აკუმულატორი ბოლომდე დაიცალა ან გადატვირთულია.

სამუხრუჭე სისტემის საგარანტიო პირობები


1.  ზოგადი პირობები
1.1.  შპს „ამბოლი“ (შემდგომში - გამყიდველი/კომპანია) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში კომპანიაში შეძენილი სამუხრუჭე სისტემის ნაწილები (შემდგომში - პროდუქცია) არ გამოავლენს ქარხნულ წუნს, ხოლო ასეთის გამოვლენის შემთხვევაში, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე სრულად აღმოფხვრის მას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2.  წინამდებარე დოკუმენტის მიზნებისთვის, ქარხნული წუნი ეწოდება პროდუქციის საწარმოო დეფექტს, რომელიც დასტურდება პროდუქციის მწარმოებლის მიერ.
1.3.  გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება პროდუქციის ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით, მექანიკური და განზრახ დაზიანებით, გამოწვეულ დეფექტებზე.
1.4.  გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ პროდუქციაზე წინამდებარე საგარანტიო პირობების შესაბამისად.

2.  საგარანტიო ვადა
2.1.  პროდუქციის საგარანტიო პერიოდი განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, პროდუქციის მწარმოებლის რეკომენდაციის საფუძველზე, პროდუქციის მწარმოებელი ბრენდისა და იმ ავტომობილის ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად, რომლისთვისაც ხორციელდება პროდუქციის შეძენა, შემდეგი პირობებით, რომელიც უფრო ადრე დადგება: 3 თვე ან 10 000 კმ.
2.2.  საგარანტიო ვადის შესახებ მყიდველს ეცნობება საგარანტიო დოკუმენტის გადაცემის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.
2.3.  საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება კომპანიის მიერ პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემის და გამყიდველის მიერ მისი დამონტაჟების  მომენტიდან. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება საგარანტიო დოკუმენტში, პროდუქციის შეძენის ინვოისში ან კომპანიის მიერ გაცემული პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტში.

3.  საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები
3.1.  პროდუქციის ექსპლუატაციის დროს ნაკლოვანების ან წუნის გამოვლენისთანავე მყიდველი ვალდებულია დაუყონებლივ მიმართოს გამყიდველის სერვის-ცენტრს მისი აღმოფხვრის მიზნით.
3.2.  საგარანტიო ვალდებულებები გამყიდველს წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაინდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
3.3.  გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას, შეცვლას/ჩანაცვლებას (შეკეთების შეუძლებლობის შემთხვევაში) და მის მონტაჟთან/დემონტაჟთან დაკავშირებულ უფასო მომსახურებას, ან პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას (იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ უზრუნველყოფს პროდუქციის შეკეთებას ან შეცვლას/ჩანაცვლებას).
3.4.  იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქცია საგარანტიო პერიოდში შეიცვლება ახლით, პროდუქციის თავდაპირველი საგარანტიო ვადა დარჩება უცვლელი.
3.5.  პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
3.6.  იმ შემთხვევაში, თუ შემთხვევა გამყიდველის მიერ დაკვალიფიცირდება საგარანტიო შემთხვევად, აღნიშნულის თაობაზე გამყიდველი შესაბამის დასკვნას ასახავს გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში (1C). დასკვნაში მითითებული უნდა იყოს, რომ დაზიანებული პროდუქცია ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, აუცილებელია მისი შეცვლა/ჩანაცვლება სხვა პროდუქციით ან ასეთის შეუძლებლობის შემთხვევაში მყიდველს უნდა დაუბრუნდეს პროდუქციის ღირებულება. 
3.7.  გარემოებების შესწავლის შედეგად, გამყიდველი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის აღდგენას, ჩანაცვლებას თუ პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას. დაზიანებული პროდუქციის შეკეთების, შეცვლის/ჩანაცვლების ან თანხის დაბრუნების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ინდივიდუალურად, რაც წინასწარ ეცნობება მყიდველს და განისაზღვრება არაუმეტეს 5 სამუშაო დღის ვადაში.
3.8.  იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი დაადგენს, რომ დაზიანებული პროდუქცია არ ექვემდებარება აღდგენას და საჭიროა მისი შეცვლა/ჩანაცვლება, გამყიდველის მიერ პროდუქცია შეიცვლება/ჩანაცვლდება იმავე მწარმოებლის პროდუქციით ან იმავე კლასის (მონაცემების/მახასიათებლების) მქონე სხვა მწარმოებლის პროდუქციით. თუ ახალი პროდუქციის ღირებულება აღემატება მყიდველის მიერ გადახდილ თანხას, მაშინ მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს გადაუხადოს სხვაობა შესაბამისი ინვოისის/ინვოისების საფუძველზე.
3.9.  იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით პროდუქციის საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს პროდუქციის დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიპის ხარჯს იხდის მყიდველი. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა პროდუქციის ქარხნული წუნი, გამყიდველს წარმოეშვება ექსპერტიზის ხარჯის მყიდველისთვის გადახდის ვალდებულება წინამდებარე საგარანტიო პირობების შესაბამისად.
3.10.  საგარანტიო მომსახურების შედეგად შეცვლილი/ჩანაცვლებული დაზიანებული პროდუქცია წარმოადგენს გამყიდველის საკუთრებას.
3.11.  გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიაში  ნაყიდ ნებისმიერი ბრენდის სამუხრუჭე ხუნდს ან დისკს აღმოაჩნდება ვიბრაციის ან წრიპინის პრობლემა.
3.12.  გარანტია მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის შემადგენელი კომპონენტები არის გამართული, კერძოდ:
3.13.   სამუხრუჭე დისკი;
3.14.   ცილინდრი;
3.15.   მიმმართველი;
3.16.   მტვერდამცავი;
3.17.   სამუხრუჭე მილები.

4.  საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა
4.1.  გამყიდველი თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1.   თუ მყიდველს აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;
4.1.2.   თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს: სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია გადაჭარბებული დატვირთვით, გამყიდველის წინასწარი წერილობითი ნებართვის გარეშე ტუნინგის ხასიათის ცვლილებების განხორციელება, საექსპლუატაციო წესებით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების მომსახურების წესების დარღვევა;
4.1.3.   თუ პროდუქციის დაზიანება გამოწვეულია მყიდველის გაუფრთხილებელი მოპყრობით, განსაკუთრებით სატრანსპორტო საშუალების არასწორი ექსპლუატაციისას, რაც არ შეიძლება ჩაითვალოს საწარმოო დეფექტად.
4.1.4.   თუ პროდუქციის დაზიანების მიზეზს წარმოადგენს გარეგანი მექანიკური ზემოქმედება;
4.1.5.   თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის სერვის-ცენტრში;
4.1.6.   თუ წარმოდგენილი პროდუქციის შტრიხკოდი/სერიული ნომერი ან ეტიკეტი დაზიანებულია ან/და არ შეესაბამება გამყიდველის ბიზნეს პროცესების მართვის ელექტრონულ სისტემაში 1C შევსებულ ნომერს.
4.1.7.   თუ სათადარიგო ნაწილის შეკეთების/რემონტის პროცესში, მყიდველის მიერ არ იქნა გათვალისწინებული გამყიდველის რეკომენდაციები. სამუხრუჭე ხუნდის ან დისკის მონტაჟის შემდეგ 300კმ განმავლობაში არ არის რეკომენდირებული მკვეთრი მუხრუჭი. საცდელი გარბენი 100კმ/სთ-დან 10კმ/სთ-მდე დამუხრუჭება;
4.1.8.   თუ საგარანტიო ტალონში არ არის მყიდველის ხელმოწერა;
4.1.9.   თუ საგარანტიო ტალონში არ არის გამყიდველის ხელმოწერა და შტამპი.

success icon