აკუმულატორები

 • საგარანტიოპირობები:

გარანტია ეძლევა მომხმარებელს ავტომობილისა და აკუმულატორის შესაბამისობაზე.
გარანტია ეძლევა მომხმარებელს აკუმულატორის ქარხნული დეფექტის შემთხვევაში.

 • აკუმულატორზე საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება, თუ:
 1. აკუმულატორ არ არის დამაგრებული საშტატო ბუდეში;
 2. რეალიზებული აკუმულატორი არ შეესაბამება  მოცემულ აკუმულატორს;
 3. ავტომობილის ელექტრომოწყობილობა გაუმართავია;
 4. ავტომობილში შეიცვალა საწვავის ტიპი (მაგ. დამონტაჟდა გაზის აპარატურა);
 5. აკუმულატორი გადატანილია სხვა სატრანსპორტო საშუალებაში;
 6. საგარანტიო ბარათში არ არის მყიდველის ხელმოწერა;
 7. საგარანტიო ბარათში არ არის გამყიდველის ხელმოწერა და შტამპი;
 8. აკუმულატორის შტრიხკოდი, ეტიკეტი და სერიული ნომერი დაზიანებულია. 
 9. აკუმულატორს გააჩნია მექანიკური დაზიანება;
 10. რეგულარული საგარანტიო შემოწმების პერიოდები არ არის დაცული;
 11. ავტომობილი, რომელზეც დამონტაჟებული იყო აკუმულატორი, შესაბამის პერიოდში არ იქნა წარმოდგენილი შესამოწმებლად; 
 12. სახეზეა აკუმულატორის რემონტის მცდელობა;
 13. აკუმულატორის უწყვეტი მუშაობის დრო აღემატება 5 წამს;
 14. აკუმულატორი ბოლომდე დაიცალა ან გადატვირთულია;
 • საგარანტიო პერიოდში, აკუმულატორის ტექნიკური გაუმართავობის შემთხვევაში, კომპანიას უფლება აქვს:
 1. დაიტოვოს და შეამოწმოს აკუმულატორი 2 დღე-ღამის განმავლობაში. 
 2. შეაკეთოს აკუმულატორი და მიიყვანოს მუშა მდგომარეობამდე.
 3. შეცვალოს აკუმულატორი ავტომობილის შესაბამისი, სხვა ბრენდის, იგივე კლასის აკუმულატორით.

სამუხრუჭე სისტემა

 1. გარანტია გაიცემა ამბოლის ნებისმიერ ქსელში შეძენილ ნებისმიერი ბრენდის სამუხრუჭე ხუნდებსა და დისკებზე. 
 2. გარანტია მოქმედებს მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენს ქსელში ნაყიდ ნებისმიერი ბრენდის სამუხრუჭე ხუნდს ან დისკს აქვს ვიბრაციის ან წრიპინის პრობლემა.
 3. გარანტია მოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებლის ავტომობილის სამუხრუჭე სისტემის შემადგენელი კომპონენტები არის გამართული, კერძოდ:
 • სამუხრუჭე დისკი;
 • ცილინდრი;
 • მიმმართველი;
 • მტვერდამცავები;
 • სამუხრუჭე მილები;
 1.  გარანტია ვრცელდება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს სერვის ცენტრებში შეცვლილ სამუხრუჭე ხუნდსა და დისკზე.
 2. გარანტიის მოქმედების ვადა ნებისმიერი ბრენდის ხუნდსა და დისკზე არის 3 თვე ან 10 000 კმ.
 3. სამუხრუჭე ხუნდის ან დისკის მონტაჟის დროს სერვის მენეჯერი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი ვალდებულია შეამოწმოს 1.3 პუნქტში ხსენებული დეტალები და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსოს საგარანტიო ფურცელი.
 4. სამუხრუჭე ხუნდის ან დისკის მონტაჟის შემდეგ 300კმ განმავლობაში არ არის რეკომენდირებული მკვეთრი მუხრუჭი. საცდელი გარბენი 100კმ/სთ-დან 10კმ/სთ-მდე დამუხრუჭება.

საგარანტიო პირობა ვრცელდება:

 1. საგარანტიო შემთხვევის დადგომისას, თუ სამუხრუჭე ხუნდს ან დისკს აქვს ვიბრაციის ან წრიპინის პრობლემა, სერვის მენეჯერი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი ვალდებულია შეამოწმოს 1.3 პუნქტში ნახსენები თითოეული კომპონენტის მდგომარეობა;
 2. თუ სრულდება 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 პუნქტებში აღნიშნული პირობები;
 3. საგარანტიო შემთხვევისას, კომპანია ვალდებულია შეცვალოს აღნიშნული პროდუქტი იგივე ბრენდის პროდუქტით ან შემცვლელით.
 • საგარანტიო პირობა არ ვრცელდება:
 1. სამუხრუჭე დისკის ან ხუნდის ცვეთაზე;
 2. დაზიანებულია 1.3 პუნქტში ნახსენები ერთი დეტალი მაინც;
 3. სამუხრუჭე ხუნდი ან დისკი არ არის შეცვლილი ჩვენს სერვის ცენტრში;
 4. გასულია გარანტიის მოქმედების ვადა;
 5. დარღვეულია 1.7 პუნქტის პირობა; (შეცვლილია დისკი ფერი ან გადახურებულია)
 6. საგარანტიო ფურცლის და შესყიდვის ჩეკის არარსებობისას;

4.1 საგარანტიო შემთხვევის დადგომისას, მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საგარანტიო ფურცელი და შესყიდვის ჩეკი. სერვის მენეჯერი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი ვალდებულია შეამოწმოს 1.3 პუნქტში ნახსენები დეტალების მდგომარეობა. თუ ზემოთ ხსენებული პირობები არ არის დარღვეული, კერძოდ 1.2 1.3 1.4 1.5 და 1.7, მაშინ კომპანია ვალდებულია მომხმარებელს შეუცვალოს სამუხრუჭე დისკი ან ხუნდი იგივე ან შემცვლელი ბრენდით.

გარანტიის ვადა: 3 თვე ან 10 000 კმ.

აუცილებელი პირობა: მონტაჟის შემდეგ 300კმ განმავლობაში არ არის რეკომენდირებული მკვეთრი მუხრუჭი. საცდელი გარბენი 100კმ/სთ-დან 10კმ/სთ-მდე დამუხრუჭება.

მსუბუქი ავტომობილის საბურავების სუპერ გარანტიის პირობები

1. საერთო პირობები 
1.1. შპს ამბოლი (შემდგომში - „გამყიდველი“/„კომპანია“) გარანტიას იძლევა, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში, კომპანიაში შეძენილი მსუბუქი ავტომობილის საბურავების (შემდგომში - „პროდუქცია“) დაზიანების შემთხვევაში აღმოფხვრის დაზიანებას წინამდებარე პირობებით დადგენილი წესით.
1.2. გარანტიის პირობები შეიძლება გავრცელდეს გარეგანი ზემოქმედებით საბურავის სრული ან ნაწილობრივი დაზიანების შემთხვევაშიც, რომელიც ხელს უშლის მის სტანდარტული პირობებით ექსპლუატაციას და გამოწვეულია საბურავის გასკდომით ან/და საბურავის რაიმე საგანთან შეხებით ან მასზე გადავლით.
1.3. გარანტიის პირობები ვრცელდება მხოლოდ კომპანიის მიერ განსაზღვრულ, კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ პროდუქციაზე.
1.4. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება პროდუქციის ბუნებრივი ცვეთით, არასწორი ექსპლუატაციით და განზრახ დაზიანებით გამოწვეულ დეფექტებზე.

2. საგარანტიო ვადა 
2.1. პროდუქციის სუპერ გარანტიის პირობების გავრცელების შესახებ ინფორმაცია მყიდველს ეცნობება პროდუქციის შეძენისთანავე, საგარანტიო დოკუმენტის გადაცემის ან მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით.
2.2. საგარანტიო ვადა მოიცავს 3 წელს. 
2.3. საგარანტიო ვადის ათვლა იწყება პროდუქციის მყიდველისთვის საკუთრებაში გადაცემისა და მონტაჟის მომენტიდან. მყიდველისათვის პროდუქციის საკუთრებაში გადაცემის თარიღი გამყიდველის წარმომადგენლის მიერ ფიქსირდება კომპანიის მიერ გაცემულ საგარანტიო დოკუმენტში ან პროდუქციის შეძენის ინვოისში. 

3. საგარანტიო ვალდებულებების შესრულების პირობები 
3.1. საგარანტიო ვალდებულებები გამყიდველს წარმოეშვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი დაიცავს წინამდებარე გარანტიის პირობებს და დაზიანებულ პროდუქციას გამყიდველს წარუდგენს პირადობის მაიდენტიფიცირებელ დოკუმენტთან, შესაბამის სატრანსპორტო საშუალებასა და პროდუქციის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტთან ერთად.
3.2 მყიდველის მიერ დაზიანებული პროდუქციის გამყიდველის სერვის-ცენტრში წარდგენის შემდეგ, გამყიდველი არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს დაზიანების შესწავლას.
3.3. გამყიდველის საგარანტიო ვალდებულება გულისხმობს პროდუქციის შეკეთებას ან პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული შკალის შესაბამისად.
3.4. პროდუქციის გაუმართაობით (საგარანტიო პერიოდში) გამოწვეული პირდაპირი ან არაპირდაპირი ფინანსური დანახარჯები, რაც მიადგება მყიდველს, გამყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება.
3.5. თუ შემთხვევა გამყიდველის მიერ დაკვალიფიცირდება საგარანტიო შემთხვევად, აღნიშნულის თაობაზე მხარეთა შორის შედგება შეთანხმება, სადაც დამატებით მიეთითება დაზიანებული პროდუქცია ექვემდებარება აღდგენას/შეკეთებას, თუ მყიდველს უნდა აუნაზღაურდეს პროდუქციის ღირებულება. საგარანტიო შემთხვევის დროს დაზიანებული პროდუქციის შეკეთების ვადა განისაზღვრება ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, რაც წინასწარ ეცნობება მყიდველს.
3.6. გარემოებების შესწავლის შედეგად, გამყიდველი თავად იღებს გადაწყვეტილებას, უზრუნველყოფს დაზიანებული პროდუქციის აღდგენას, თუ პროდუქციის ღირებულების მყიდველისთვის ანაზღაურებას წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული შკალის შესაბამისად.
3.7. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები ვერ შეძლებენ ურთიერთმოლაპარაკების გზით პროდუქციის საგარანტიო პირობებთან დაკავშირებული დავის მოგვარებას, მხარეები მიმართავენ სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს“ პროდუქციის დაზიანების გამომწვევი მიზეზის დასადგენად, რა დროსაც ექსპერტიზის ხარჯს იხდის მყიდველი. ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, თუ გამოვლინდა საგარანტიო პირობების 1.2 პუნქტით განსაზღვრული დაზიანება, გადახდილი ხარჯის მყიდველისთვის ანაზღაურების ვალდებულება წარმოეშვება გამყიდველს.
3.8. მყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს საგარანტიო მომსახურების გაწევა თითოეულ შეძენილ საბურავზე მხოლოდ ერთი დაზიანების შემთხვევის ფარგლებში.

4. საგარანტიო ვალდებულებების შეუსრულებლობა
4.1. გამყიდველი თავისუფლდება საგარანტიო ვალდებულებებისგან შემდეგ შემთხვევებში:
4.1.1. თუ სატრანსპორტო საშუალებას აღნიშნულ პროდუქციასთან დაკავშირებული მომსახურება მიღებული აქვს სხვა კომპანიის სერვის-ცენტრში;
4.1.2. თუ სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც იყო დამონტაჟებული პროდუქცია, საგარანტიო მომსახურების გაწევის მიზნით, არ იქნა წარმოდგენილი გამყიდველის სერვის-ცენტრში. 

5. სუპერ გარანტიის პერიოდში მყიდველისთვის პროდუქციის ღირებულების დაბრუნება
5.1. წინამდებარე გარანტიის პირობების ფარგლებში პროდუქციაზე გამყიდველის მხრიდან ასანაზღაურებელი თანხის ოდენობა დაანგარიშდება პროდუქციის პროტექტორის ცვეთის კოეფიციენტისა და პროდუქციის შესყიდვის ღირებულების გათვალისწინებით;
5.2. საბურავის პროტექტორის სიმაღლე იზომება მისთვის განკუთვნილი საზომი საშუალებით საბურავის პროტექტორის შუა და გარე ბლოკებს შორის. ამასთან, პროტექტორში არ უნდა იყოს განთავსებული რაიმე საგანი. პროტექტორის სიმაღლე უნდა გაიზომოს იმ ადგილზე სადაც ცვეთის TWI (Tread Wear Indicator) ინდიკატორი არის განთავსებული.
5.3. მყიდველის სურვილის მიხედვით, გამყიდველთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, შესაძლებელია ასანაზღაურებელი თანხა გამოყენებული იყოს დავალიანების დასაფარად, ახალი პროდუქციის შესაძენად ან დაუბრუნდეს საბანკო ანგარიშზე საგარანტიო შემთხვევის დაფიქსირებიდან არაუმეტეს 20 სამუშაო დღეში. დავალიანების არსებობის შემთხვევაში ასანაზღაურებელი თანხა (დავალიანების ოდენობის ფარგლებში)  არ ექვემდებარება დაბრუნებას. 
 
კომპანია ამბოლი იტოვებს უფლებას ნებისმიერ მომენტში ცალმხრივად შეცვალოს ან გააუქმოს სუპერ გარანტიის პირობები , რაც მომხმარებელს ეცნობება მოკლე ტექსტური შეტყობინების ან ელ.ფოსტის საშუალებით. 
 
 სუპერ გარანტიის პირობები მოქმედებს შემდეგი ბრენდებისთვის GOODYEAR, TOYO, NEXEN:

პროექტორის სიმაღლე

(% მისი თავდაპირველი სიმაღლიდან)

ანაზღაურების %

("პროდუქციის" შესყიდვის ღირებულებიდან)

96% - 100%90%

85% - 95%

70%
70% - 84%40%
55% - 69%25%
40% - 54%15%
20% - 39%10%
1% - 19%5%

საგარანტიო პირობები ამოქმედდება 2023 წლის 15 ნოემრიდან შეძენილ საბურავებზე

success icon