- წინამდებარე წესები და პირობები საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არეგულირებს შპს „ამბოლ“-ს (შემდგომში „კომპანია/მიმწოდებელი“) და მომხმარებელს შორის ურთიერთობებს, რომელიც წარმოიშობა კომპანიაში პროდუქციის ან/და მომსახურების შეძენის, საგარანტიო პირობების შესრულების ან/და კომპანიის მიერ მომხმარებლისთის განკუთვნილი შეთავაზებების გადაცემის დროს.
  - წესებზე და პირობებზე ხელმოწერით, „მომხმარებელი“ ადასტურებს, რომ გაეცნო შეთანხმების პირობებს და გამოხატავს თანხმობას, ‘მომხმარებლის“ მიერ „კომპანიის“ ნებისმიერი სახის საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, იმოქმედებს წინამდებარე პირობებით გათვალისწინებული პირობები
  - მომხმარებელი უფლებამოსილია, ნების თავისუფლების საფუძველზე, უარი განაცხადოს წარმოდგენილ წესებსა და პირობებზე, რაც ნიშნავს მომსახურებით სარგებლობაზე უარის თქმას.
  - წინამდებარე პირობებზე ხელმოწერით „მომხმარებელი“ აცხადებს თანხმობას, რომ „კომპანიის“ მიერ განხორციელდეს  მისი რეგისტრაცია „კომპანიის“ ბიზნეს პროცესების მართვის სისტემის სამომხმარებლო ბაზაში. რეგისტრაცია გულისხმობს ელექტრონულ სისტემაში „მომხმარებლის“ წინამდებარე შეთანხმებაში განსაზღვრული პერსონალური მონაცემების ასახვას 
  - წინამდებარე წესებისა და პირობების დაცვით, მომხმარებელი აფორმებს შეკვეთას, ხოლო კომპანია მას გადასცემს შეთანხმებულ პროდუქციას შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.
  - მომხმარებელი სისტემაში რეგისტრირდება წინამდებარე პირობების  შესაბამისად. 
  - რეგისტრაციის დასრულებით და შესაბამისი ველების შევსებით დასტურდება, რომ „მომხმარებელი“ გაეცნო და დაეთანხმა წინამდებარე პირობებს და წარმოეშვა მასში გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.

  1. შეკვეთის განხორციელება
  1.1. მომხმარებლის მიმართვის შემთხვევაში მომხმარებელსა და კომპანიას შორის წარმოიშობა სახელშეკრულებო ურთიერთობა.
  1.2. მომხმარებელს უფლება აქვს კომპანიის პროდუქცია ან/და მომსახურება შეიძინოს კომპანიის მიერ შეთავაზებული საშალებებით, კერძოდ:
  - კომპანიის სერვის-ცენტრებში მიმართვის გზით,
  - მობილური სერვისის მეშვეობით,
  - კონპანიის ვერ.გვერდიდან შეკვეთის განხორციელების გზით,
  - კომპანიის ქოლ-ცენტრში შეკვეთის განხორციელების გზით. 
  1.3. შეკვეთის განხორციელების შემთხვევაში მომხმარებელი  ირჩევს მისთვის სასურველ პროდუქციას და გამოხატავს მისი შესყიდვის ნებას, რასთან დაკავშირებითაც დგება შესაბამისი ინვოისი.
  1.4. საქონლის შეძენის შემთხვევაში „კომპანია“ უფლებამოსილია საქონლის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი „მომხმარებელს“ გადასცეს ამობეჭდილი ფორმით ან გაუგზავნოს ელექტრონულად „კომპანიის“ სამომხმარებლო ბაზაში რეგისტრირებულ „მომხმარებლის“ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის გზით. „მომხმარებელი“ უფლებამოსილია საქონლის ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით წარდგენის სანაცვლოდ, მოითხოვოს აღნიშნული დოკუმენტის ამობეჭდილი ვერსიის გაცემა.
  1.5. მომხმარებელი უფლებამოსილია, პროდუქციის შერჩევისას გამოიყენოს ვებგვერდზე მითითებული “პროდუქციის მანქანის VIN კოდის მიხედვით ძებნის ინსტრუმენტი”. 
  1.6. თუკი მომხმარებელი იძენს პროდუქციას კომპანიაში, მანქანის VIN კოდით ძებნის ინსტრუმენტის გამოყენების საფუძველზე, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ რამდენად მოერგება შეძენილი პროდუქცია იმ ავტომობილს, რომლისთვისაც იგი დაუკვეთა მომხმარებელმა, რადგან ამ სახის ინფორმაცია მუშავდება მწარმოებლის მიერ და ხდება მონაცემების  მხოლოდ სინქრონიზაცია მიმწოდებლის ვებ-გვერდზე.

  2. საქონლის მიწოდება
  2.1. მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაფორმებისა და ღირებულების გადახდის შემდეგ, კომპანია ვალდებულია, გადასცეს მომხმარებელს შეთანხმებული პროდუქცია;
  2.2. მომხმარებელი შეკვეთის გაფორმებისას ირჩევს შეკვეთის მიწოდების მეთოდებიდან ერთ-ერთს და აფიქსირებს მას ვებგვერდზე (სატელეფონო შესყიდვის შემთხვევაში - ზარის განხორციელებისას). მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს შემდეგი მეთოდები:
   მომხმარებლის მიერ საკუთარი ხარჯებით პროდუქციის გატანა ნივთის გაცემის პუნქტიდან;
   მიწოდება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ მისამართზე. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია, მიუთითოს მისამართი სათანადო გრაფაში;
  2.3. თუ მომხმარებელი აირჩევს  პროდუქციის თავად გატანის ფუქნციას  იგი ვალდებულია გაიტანოს პროდუქცია შეკვეთის გაფორმებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში.
  2.4. თუ მომხმარებელი დაარღვევს პროდუქციის გატანის ორდღიან ვადას, მას ერთმევა ნივთის გადაცემის მოთხოვნის უფლება და გადახდილი თანხიდან უბრუნდება მხოლოდ თანხის ნაწილი, გადახდილი თანხის 10%-ის გამოკლებით, რაც წარმოადგენს პირგასამტეხლოს ნივთის გატანის ვადის დარღვევისათვის. 
  2.5. თუ მომხმარებელი აირჩევს, რომ პროდუქცია მას მიეწოდოს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე, კომპანია საკურიერო მომსახურების გამოყენებით, საქართველოს მასშტაბით, მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მიაწვდის შეკვეთილ პროდუქციას, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განხორციელებიდან არაუგვიანეს 3-7 (სამი-შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში.
  2.6. მიწოდების დროსთან დაკავშირებით, მომხმარებელს წინასწარ უკავშირდება კურიერი და უთანხმდება მიტანის დროზე სატელეფონო საუბრის გზით. იმ შემთხვევაში, თუკი შეთანხმებულ დროს მომხმარებელი მიმწოდებლის კურიერს არ დახვდება მითითებულ მისამართზე, მომხმარებელი ჩაბარების მცდელობის ყოველი მომდევნო ანალოგიური შემთხვევისას დამატებით აანაზღაურებს საკურიერო მომსახურების საფასურს. 
  2.7. თუ მომხმარებელისათვის პროდუქციის გადაცემის 3 (სამი) მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება, მაშინ მომხმარებელი ვალდებულია, გაიტანოს ნივთი თავისი ხარჯით ნივთის გაცემის პუნქტიდან 2 (ორი) დღის ვადაში იმ დღიდან, როცა მიმწოდებელი შეატყობინებს კლიენტს მიწოდების მე-3 უშედეგო მცდელობის შესახებ და ამასთანავე, გადაიხადოს უშედეგო მიტანის საფასური. 
  2.8. თუ მომხმარებელი არ შეასრულებს აღნიშნულ ვალდებულებას, მაშინ კომპანიას უფლება აქვს, დაუქვითოს მომხმარებელს წინასწარ გადახდილი თანხიდან უშედეგო მიტანის საფასური და პირგასამტეხლო 10%-ის ოდენობით და დარჩენილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს. 
  2.9. თუ მომხმარებელს არ აქვს წინასწარ გადახდილი ნივთის საფასური, მაშინ კომპანია უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მას ზემოაღნიშნული თანხების (ჯარიმა და ტრანსპორტირების ხარჯი) გადახდა.
  2.10. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ სწორი მისამართის მითითებაზე. თუ მომხმარებელი მიუთითებს არასწორ მისამართს და, შესაბამისად, კურიერი მიწოდებას განახორციელებს არასწორ მისამართზე, მომხმარებელს დაეკისრება, როგორც მითითებულ მისამართზე, ასევე სწორ მისამართზე მიტანის ხარჯების გადახდის ვალდებულება.

  3. მომსახურების გაწევა
  3.1. მომხმარებლის მიერ კომპანიისთის მიმართვის შემთხვევაში, მხარეთა შორის წარმოიშობა სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რომლის შესაბამისად კომპანია იღებს მომსახურების გაწევის ვალდებულებას.
  3.2.  „კომპანია“ მომსახურებას უწევს მომხხმარებელს,  „კომპანიის“ საკუთრებაში არსებული საქონლით (რომელსაც „მომხმარებელი“ შეიძენს) ან მხარეთა შეთანხმებით მომხმარებლის მიერ მოწოდებული საქონლით.
  3.3. მომსახურების გაწევის შემდეგ „მომხმარებელი“ ვალდებულია დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების გაყვანა „კომპანიის“ ტერიტორიიდან.
  3.4. „მომხმარებელი“ ვალდებულია მომსახურების გაწევის შემდეგ ან/და მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებისთანავე უზრუნველყოს მისი კუთვნილი, გამოცვლილი სათადარიგო ნაწილების გატანა „კომპანიის“ ტერიტორიიდან, ხოლო „მომხმარებლის“ მიერ აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობისას, „კომპანია“ უფლებამოსილია საკუთარი შეხედულებისამებრ განკარგოს გამოცვლილი სათადარიგო ნაწილები.
  3.5. მხარეები თანხმდებიან, რომ გაწეული მომსახურების თაობაზე „კომპანიის“ მიმართ პრეტენზიის წარდგენის უფლება „მომხმარებელს“ აქვს მომსახურების გაწევიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, აღნიშნული ვადის გასვლის შემდეგ „მომხმარებელი“ კარგავს „კომპანიის“ მიმართ პრეტენზიის წარდგენის უფლებას.

  4. გადახდა
  4.1. პროდუქციის შესყიდვაზე ნების გამოხატვის შემდეგ მომხმარებელი იხდის პროდუქციის შესაბამის საფასურს.
  4.2. თუ მომხმარებელი გამოხატავს სურვილს საკურიერო სერვისით სარგებლობის, პროდუქციის საფასურს დაემატება მიწოდების საფასური, რომელიც განისაზღვრება ცალკეული პროდუქციის ტიპითა და მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართის გათვალისწინებით.
  4.3. ანგარიშსწორება ხორციელდება, მომხმარებლის მიერ პროდუქციის შეკვეთისას მის მიერ შერჩეული ერთ-ერთი მეთოდით:
   ონლაინ, უნაღდო ანგარიშსწორებით, ერთიანი გადახდით, რომელიც ხორციელდება ვებგვერდის მეშვეობით (უნაღდო ანგარიშსწორების ვალდებულება შესრულებულად ითვლება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის აღრიცხვის მომენტიდან).
   ონლაინ უნაღდო ანგარიშსწორებით, განვადებით გადახდით.
   ნაღდი ანგარიშსწორების გზით, პროდუქციის გადაცემისთანავე.

  5. მომხმარებლის პრეტენზიები
  5.1. იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია განსხვავდება მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი პროდუქციისაგან კომპანიის ბრალით, კომპანია ვალდებულია საკუთარი ხარჯით მიაწოდოს მომხმარებელს შეკვეთილი პროდუქცია და აანაზღაუროს მიწოდების ხარჯი.
  5.2. იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია არ შეესაბამება მომხმარებლის სურვილს მომხმარებლის ბრალით (მაგალითად, მომხმარებლის შეცდომის შემთხვევაში), მომხმარებელი ვალდებულია დამატებით გადაიხადოს განმეორებითი ტრანსპორტირების ღირებულება. გადასახდელი თანხა ასევე შეიცვლება იმ პროდუქციის ღირებულებათა სხვაობის მიხედვით, რომელიც მომხმარებელმა შეუკვეთ და რომლის შეკვეთაც მომხმარებელს სურდა.
  5.3. იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია არ შეესაბამება შეთანხმებულს მომხმარებლის ბრალით (მაგალითად, მომხმარებლის შეცდომის შემთხვევაში), და იგი უარს აცხადებს მიიღოს ის პროდუქციაც, რომლის შეკვეთაც ჰქონდა განზრახული,  იგი ვალდებულია გადაიხადოს, როგორც ტრანსპორტირების ხარჯები, ისე პირგასამტეხლო გადახდილი თანხის 10%-ის ლარის ოდენობით (თუ მას უკვე აქვს გადახდილი პროდუქციის ღირებულება იგი მას უბრუნდება ამ პუნქტით გათვალისწინებული გადასახადების გამოკლებით).
  5.4. მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქციის მიღებისთანავე შეამოწმოს არის თუ არა მის მიერ მიღებული პროდუქცია ის, რაც მან შეუკვეთა/რისი შეკვეთაც მას სურდა (სხვა შემთხვევაში, იგი არ არის უფლებამოსილი ისარგებლოს წინამდებარე წესებში და პირობებში გათვალისწინებული უფლებებით.), ხოლო პროდუქციის ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინოს, მიმწოდებელს პროდუქციის მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში.
  5.5. კომპანია ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში შეამოწმობს პროდუქცია და თუ იგი აღმოჩნდება ნაკლიანი, ნაკლის  აღმოჩენიდან 5 (ხუთი) დღის ვადაში  თავისი არჩევანით გამოასწოროს ნაკლი ან შეცვალოს იგი იმავე სახის პროდუქციით. ნაკლის გამოსწორებასთან დაკავშირებული მიწოდების დამატებითი ხარჯები ეკისრება კომპანიას;
  5.6. თუ ნაკლის გამოსწორება ან ნივთის ჩანაცვლება არის შეუძლებელი ან თუკი ეს მოითხოვს შეუსაბამოდ დიდ ხარჯებს., კომპანია უფლებამოსილი უარი თქვას ნაკლიანი ნივთის ნაკლის გამოსწორებაზე ან შეცვლაზე. ასეთ შემთხვევაში, კომპანია მომხმარებელს დაუბრუნებს ნაკლოვანი პროდუქციის ღირებულებას და მომხმარებლის მიერ გადახდილ ტრანსპორტირების ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დაიბრუნებს ნაკლოვან ნივთს.
  5.7. მითითებული ვადის, 5 (ხუთი) დღის გასვლის შემდეგ, ნივთის ნაკლის შესახებ პრეტენზიები არ მიიღება და მიმწოდებელი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან.  
  5.8. მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი დააბრუნოს ან გადაცვალოს მიღებული პროდუქცია ან მოითხოვოს მის მიერ გადახდილი საფასურის დაბრუნება, გარდა წინამდებარე წესებში და პირობებში  გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

  6. გარანტია
  6.1. ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ისარგებლებს საგარანტიო პირობებით, თუ  იგი 1 (ერთი) თვის ვადაში, მიაკითხავს ამბოლის სერვის ცენტრს და გაივლის შესაბამის პროცედურებს, გარანტიის პირობების დასაკმაყოფილებლად.
  6.2. მომხმარებლის მიერ  საქონლის ან/და მომსახურების შეძენის შემთხვევაში, საგარანტიო პირობები განთავსებულია ვებ-გვერდზე https://amboli.ge/warranty/  

  7. კანონისმიერი გარანტია
  7.1. ასევე, გარანტია ვრცელდება მხოლოდ კომპანიაში შეძენილ და დამონტაჟებულ  საქონელზე, 
  7.2. თუ საქონელი ნაკლის მქონე აღმოჩნდა, მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს ნაკლის აღმოფხვრა (საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, ფასის შემცირება) ან გავიდეს ხელშეკრულებიდან.
  7.3. საქონლის შეკეთება და შეცვლა მომხმარებლის პირველი რიგის უფლებებია. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოვაჭრეს მოსთხოვოს საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს, საქონლის ბუნებიდან გამომდინარე, შეუძლებელია ან არათანაზომიერ ან შეუსაბამოდ დიდ ხარჯს მოითხოვს.
  7.4. საქონელი შეკეთებული ან შეცვლილი უნდა იქნეს გონივრულ ვადაში, ისე, რომ მომხმარებელს არ შეექმნას მნიშვნელოვანი შეფერხება საქონლის ბუნებისა და იმ მიზნის გათვალისწინებით, რომლისთვისაც მან ეს საქონელი შეიძინა.
  7.5. საქონლის უსასყიდლოდ შეკეთება ან შეცვლა გულისხმობს მოვაჭრის მიერ ყველა ხარჯის (მათ შორის, ფოსტის, სამუშაო ძალისა და მასალების ხარჯების) გაწევას, რომლებიც საჭიროა საქონლის ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.
  7.6. მომხმარებელს უფლება აქვს, მოითხოვოს საქონლის ფასის შემცირება ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი პირობა:
  ა) საქონლის შეკეთება ან შეცვლა შეუძლებელია;
  ბ) მოვაჭრემ საქონელი გონივრულ ვადაში არ შეაკეთა ან არ შეცვალა და მომხმარებელმა ხელშეკრულების შესრულებისადმი ინტერესი დაკარგა;
  გ) მოვაჭრის მიერ საქონლის შეკეთება ან შეცვლა მომხმარებელს მნიშვნელოვან შეფერხებას შეუქმნის.
  7.7. მომხმარებელს უფლება აქვს, ისარგებლოს ზემოხსენებული უფლებებით, თუ საქონლის ნაკლი საქონლის მისთვის გადაცემიდან 2 წლის განმავლობაში აღმოჩნდა.
  7.8. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის განმავლობაში აღმოაჩინა, საწინააღმდეგოს დამტკიცებამდე იგულისხმება, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, თუ, საქონლის ბუნებიდან ან ნაკლის ხასიათიდან გამომდინარე, ეს შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი მოვაჭრეს ეკისრება. თუ მომხმარებელმა საქონლის ნაკლი საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 6 თვის შემდეგ აღმოაჩინა, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ ნაკლი არსებობდა საქონლის მიწოდებისას, მომხმარებელს ეკისრება.

  8. პერსონალური მონაცემები
  8.1. წინამდებარე პირობების შესაბამისად მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას, რომ მისი პერსონალური ინფორმაცია მიიღოს და კანონის შესაბამისად დაამუშავოს კომპანიამ, თავის მხრივ კომპანია იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოფს კომპეტენციის ფარგლებში და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების დაცვა.
  8.2. მონაცემები კომპანია დაამუშავებს კანონიერად, სამართლიანად, მონაცემთა სუბიექტისთვის გამჭვირვალედ და მისი ღირსების შეულახავად;
  8.3. მონაცემები შეგროვდეს/მოპოვებული იქნება მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული და ლეგიტიმური მიზნებისთვის;
  8.4. მონაცემები დამუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად და იქნება მ იმ მიზნის თანაზომიერი, რომლის მისაღწევადაც ისინი მუშავდება;
  8.5. კომპანიის მიერ შემუშავებულ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ პოლიტიკას შეგიძლიათ გაეცნოთ:  

  9. კონფიდენციალურობა
  9.1. წინამდებარე პირობების გათალისწინებით მხარისათვის გამჟღავნებული ნებისმიერი ინფორმაცია წარმოადგენს კოვფიდენციალურ ინფორმაციას.
  9.2. მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი შეკვეთა და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ითვლება კონფიდენციალურად. 
  9.3. კომპანიის ვებგვერდზე ვიზიტის დროს ვალდებული ხართ გაეცნოთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას. შესაძლებელია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში განხორციელდეს ცვლილებები და დამატებები, შესაბამისად კომპანია მოგიწოდებთ, რომ პერიოდულად გადაამოწმოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.
  9.4. კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია მომხმარებლის მიერ მიწოდებული კონფიდენციალური ხასიათის ინფორმაციის დაცვა. მომხმარებლის პირადი პროფილი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მის მიერ შერჩეული მომხმარებლის სახელისა და პაროლის საშუალებით. კომპანია გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია არ გაანდოთ მესამე პირებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია იხსნის სრულ პასუხისმგებლობას.
  9.5. კომპანია იხსნის ყოველგვარ პასუხისმგებლობას სხვა ვებგვერდებთან მიმართებით, რომლებიც შესაძლებელია გარე ბმულის სახით განთავსებული იყოს კომპანიის ვებგვერდზე. სხვა ვებგვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე პოლიტიკისგან. შესაბამისად, კომპანია მოგიწოდებთ გაეცნოთ გარე ბმულის სახით მითითებული ვებგვერდის გამოყენების პირობებსა და კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

  10. საავტორო უფლებები
  10.1. ვებგვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ მასალაზე, მათ შორის ვიზუალურ თუ აუდიო მასალაზე, ფოტოზე, ვიდეოზე და ა.შ. საავტორო უფლებები ეკუთვნის მიმწოდებელს. მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი გამოიყენოს, გაავრცელოს, ან ისარგებლოს მითითებული მასალით მიმწოდებლის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, ან სხვა რაიმე ფორმით დაარღვიოს მიმწოდებლის საავტორო უფლებები.

  11. მხარეთა პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება
  11.1. მხარეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ამ წესებისა და პირობების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
  11.2. მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან, თუ მათი მხრიდან ვალდებულების დარღვევა გამოწვეული არის დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ფორს-მაჟორი) ან ისეთი გარემოებით, რომლის გათვალისწინება და აღკვეთა მხარეების ძალებს აღემატებოდა;

  12. კომუნიკაცია
  12.1. წინამდებარე პირობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინება ან სხვა კომუნიკაცია უნდა წარიმართოს წერილობით მომხმარებლის ანგარიშში მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებზე შეტყობინების გაგზავნის გზით.
  12.2. მომხმარებელი ასევე ადასტურებს, რომ მასთან კომუნიკაცია განხორციელდეს მოკლე ტექსტური შეტყობინების, ელექტრონული ფოსტის, სატელეფონო ზარის, მატერიალური ფორმით შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით  ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, თუ იგი იძლევა საშუალებას ადრესატის მიერ შეტყობინების მიღების დამტკიცებისა.

  13. დასკვნითი დებულებები
  13.1. წინამდებარე    პირობების  რომელიმე   მუხლის ბათილად ცნობა ზეგავლენას არ ახდენს    დანარჩენი   მუხლების   ნამდვილობაზე.
  13.2. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც განსაზღვრული არ არის წყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად,
  13.3. პირობები ძალაში შედის მისი ხელმოწერის ან ელექტრონული გზით მისი დადასტურების დღიდან და მოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.
  13.4.  „კომპანია“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს საკუთარი შეხედულებისამებრ შეიტანოს ცვლილება წინამდებარე წესებსა და პირობებში და განახლებული ინფორმაცია განათავსოს თავის. ვებ-გვერდზე
  13.5. „კომპანია“ არ არის პასუხისმგებელი „მომხმარებლის“ მიერ „კომპანიის“ ტერიტორიაზე (სარემონტო ზონა, შოურუმი, სერვისი, ღია ცის ქვეშ ტერიტორია და სხვა) დატოვებულ/დარჩენილ ნივთებზე, მათ შორის სატრანსპორტო საშუალებაში დატოვებულ/დარჩენილ ნივთებზეც.
  13.6. „კომპანია“ იხსნის პასუხისმგებლობას მის ტერიტორიაზე (სარემონტო ზონა, შოურუმი, სერვისი, ღია ცის ქვეშ ტერიტორია და სხვა) გაჩერებული სატრანსპორტო საშუალების უსაფრთხოებაზე და მისთვის მიყენებულ ნებისმიერი სახის ზიანზე/ზარალზე, მათ შორის, იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალებას ზიანი მიადგება ბუნებრივი მოვლენების/ფორსმაჟორული გარემოებების დადგომის შედეგად, როგორიც არის: სეტყვა, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ხანძარი და ა.შ.


  14. სასაჩუქრე ვაუჩერის გამოყენების წესები
  14.1. სასაჩუქრე ვაუჩერს გააჩნია გამოყენების ვადა, რომელიც დატანილია დაბეჭდილ ვაუჩერზე. სტანდარტულად ვაუჩერის გამოყენების ვადა არის 1 წელი. გამოყენების ვადის ათვლა იწყება მომხმარებლის მიერ ვაუჩერის შეძენის დღიდან. ვაუჩერის შეძენის თარიღი ვაუჩერზე დაიტანება მისი რეალიზაციის მომენტში.
  14.2. ვაუჩერის ვადის ამოწურვის შემდეგ დაუშვებელია მისი გამოყენება.
  14.3. ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პროდუქტის ყიდვისას, ასევე სერვისის მიღებისას.
  14.4. ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია ფასდაკლებულ პროდუქციაზე ან/და სერვისზე.
  14.5. ვაუჩერის გამოყენებისას შესაძლებელია თანხის დამატება.
  14.6. ვაუჩერის გამოყენება დასაშვებია რამდენჯერმე, თანხის სრულად გახარჯვამდე ან ვადის ამოწურვამდე. პროგრამულად შესაძლებელია აისახოს რამდენი თანხა გამოიყენა ვაუჩერიდან მომხარებელმა და რა ნაწილი დარჩა. აუცილებელია, რეალიზაციისას მომხმარებელს ეცნობოს დარჩენილი თანხის თაობაზე. 
  14.7. ვაუჩერი შესაძლებელია გაიყიდოს მომხარებელზე ფიზიკურად კომპანიის სერვის ცენტრიდან ან კომპანიის ვებ-გვერდიდან, ან გაჩუქდეს საჭიროების შემთხვევაში:
  ვაუჩერის ყიდვა შეუძლია როგორც საცალო კლიენტს, ასევე იურიდიულ პირს კერძო პირებისთვის სასაჩუქრე მიზნით გადასაცემად.
  ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია მხოლოდ საცალო გაყიდვით, ვაუჩერი არ გამოიყენება/გაიხარჯება იურიდიულ პირზე.
  14.8. განაღდების მომენტში, ვაუჩერით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ 1 პირს, ვაუჩერის ჯერ ერთ პირზე და დარჩენილი თანხის სხვა პირზე გამოყენება დაუშვებელია.
  14.9. ვაუჩერის განაღდებისას აუცილებლია, ვაუჩერისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა. ამასთან, დაკარგული ვაუჩერები არ ექვემდებარება აღდგენას.
  14.10. ვაუჩერით რეალიზებული საქონელი არ ექვემდებარება დაბრუნებას, შესაძლებელია მხოლოდ წუნდებული პროდუქციის ჩანაცვლება ახლით ან სხვა საქონელში გადაცვლა.

  რეალიზებული ვაუჩერები უკან არ ბრუნდება.

  success icon