• წინამდებარე ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არეგულირებს ურთიერთობას შპს „ამბოლ“-ს და შპს „ამბოლი“-ს ვებ-გვერდზე განთავსებულ ინტერნტმაღაზია www.amboli.ge - ზე (შემდგომში „ინტერნეტმაღაზია“/ „მიმწოდებელი“) რეგისტრირებულ (ან რეგისტრაციის მსურველ) მომხმარებელს შორის (ორივე ერთად - „მხარეები“). 
• მომხმარებელი უფლებამოსილია, ნების თავისუფლების საფუძველზე, უარი განაცხადოს წარმოდგენილ წესებსა და პირობებზე, რაც ნიშნავს ინტერნეტმაღაზიის მომსახურებით სარგებლობაზე უარის თქმას. 
• წინამდებარე ხელშეკრულების წესებისა და პირობების დაცვით, მომხმარებელი აფორმებს შეკვეთას, ხოლო ინტერნეტმაღაზია მას გადასცემს შეთანხმებულ პროდუქციას შეთანხმებული საზღაურის სანაცვლოდ.


რეგისტრაცია
• მომხმარებელი სისტემაში რეგისტრირდება ხელშეკრულებაში მოცემული პირობების  შესაბამისად. 
• მომხმარებელი სისტემაში რეგისტრაციითა და შესაბამისი ველების შევსებით გამოთქვამს ნებაყოფლობით თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულებზე  და ეთანხმება მასში მოცემულ პირობებს. 
• რეგისტრაციის დასრულებით დასტურდება, რომ „მომხმარებელი“ გაეცნო და დაეთანხმა წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოეშვა მასში გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.


პერსონალური მონაცემების დამუშავება
• მომხმარებელი სისტემაში რეგისტრაციით აცხადებს თანხმობას, რომ მისი პერსონალური ინფორმაცია მიიღოს და კანონის შესაბამისად დაამუშავოს მიმწოდებელმა, თავის მხრივ მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოფს კომპეტენციის ფარგლებში და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემების დაცვა.
• მომხმარებელი ადასტურებს, რომ არის საქართველოს კანმდებლობის შესაბამისად სრულწლოვანი (18 წელს მიღწეული პირი).
• მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს, პერსონალურ მონაცემთა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მომხმარებლის ანგარიშში დააფიქსიროს ისეთი პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა  სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ავტომობილის მოდელი/სახ.ნომერი , ელ-ფოსტა, ტელეფონის ნომერი;
• წინამდებარე მონაცემების შევსებით და წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე თანხმობის გამოთქმით, მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას, მიმწოდებელმა მის მიერ მითითებული საკონტაქტო საშუალებები გამოიყენოს პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის და  გაუგზავნოს სარეკლამო ხასიათის შეტყობინებები, ასევე მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას რომ მიმწოდებელმა მის მიერ მომხმარებლისთვის გაწეულ მომსახურებასთან, მიწოდებულ პროდუქციასთან, სიახლეებთან და შეთავაზებებთან დაკავშირებით, მარკეტინგის მიზნებისთვის შეინახოს და დაამუშავოს რეგისტრაციის პროცესში გამოყენებული „მომხმარებლის“ პერსონალური მონაცემები და „მომხმარებლის“ მიერ განხორციელებული აქტივობები. 
• მომხმარებელი ვალდებულია ანგარიშში მიუთითოს სწორი პირადი ინფორმაცია, მათ შორის პროდუქციის მიწოდების ადგილი. არასწორი ინფორმაციის მიწოდების შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს;
• თანხმობა გაცემულად ითვლება „მომხმარებლის“ მიერ „სისტემაში“ რეგისტრაციის პროცესის დასრულებისას.
• მიმწოდებელი მონაცემების შენახვას განახორციელებს იმ ვადით, სანამ „მომხმარებლის“ მხრიდან არ მოხდება სხვაგვარი მითითება.
• “მომხმარებელი“ უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პერსონალური მონაცემების გასწორება, დამატება, წაშლა ან განადგურება, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა შემდეგი კომუნიკაციის საშუალებებით:
• სატელეფონო კომუნიკაციის გზით: 0 32 215 40 40, 
• წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით: ქ. თბილისი, 0186, ა. პოლიტკოვსკაიას ქ. N14. მარკეტინგის დეპარტამენტი
• ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: info@amboli.ge.
• მიმწოდებელი ვალდებულია  სუბიექტის მხრიდან მოთხოვნის მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში განაახლოს, დაამატოს, წაშალოს ან გაანადგუროს მონაცემები ან აცნობოს უარის თქმის საფუძველი.
• მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ნებისმიერი შეკვეთა და მასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ითვლება კონფიდენციალურად. 


გამოწერა/შეკვეთის განხორციელება
• მომხმარებელი ვებგვერდზე ირჩევს სასურველ პროდუქციას და გამოხატავს მისი შესყიდვის ნებას. მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა პროდუქცია შეიძინოს შემდეგი ფორმით: 
• მის მიერ უშუალოდ ვებგვერდზე შექმნილი ანგარიშიდან.
• amboli.ge-ს ავტორიზებული სოციალური ქსელის მეშვეობით:
o სოციალური ქსელის საშუალებით შეკვეთის განხორციელების შემთხვევაში მიმოწერა ინახება ინტერნეტმაღაზიის მიერ.  
• სატელეფონო ზარის განხორციელების გზით შეკვეთისას:
o სატელეფონო გზით შესყიდვის ნების გამოხატვისას ზარი იწერება. 
• მომხმარებელი უფლებამოსილია, პროდუქციის შერჩევისას გამოიყენოს ვებგვერდზე მითითებული “პროდუქციის მანქანის VIN კოდის მიხედვით ძებნის ინსტრუმენტი”. 
• თუკი მომხმარებელი იძენს პროდუქციას ინტერნეტმაღაზიის მანქანის VIN კოდით ძებნის ინსტრუმენტის გამოყენების საფუძველზე, მიმწოდებელი არ არის პასუხისმგებელი იმაზე, თუ რამდენად მოერგება შეძენილი პროდუქცია იმ ავტომობილს, რომლისთვისაც იგი დაუკვეთა მომხმარებელმა, რადგან ამ სახის ინფორმაცია მუშავდება მწარმოებლის მიერ და ხდება მონაცემების  მხოლოდ სინქრონიზაცია მიმწოდებლის ვებ-გვერდზე.
• მომხმარებელი უფლებამოსილია შეძენილი პროდუქცია დაუბრუნოს მიმწოდებელს და მოითხოვოს მიმწოდებლისგან პროდუქციის ღირებულების ანაზღაურება ან ჩანაცვლება, პროდუქციის მიღებიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში.

მიწოდება
• მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაფორმებისა და ღირებულების გადახდის შემდეგ, ინტერნეტმაღაზია ვალდებულია, გადასცეს მომხმარებელს შეთანხმებული პროდუქცია;
• მომხმარებელი შეკვეთის გაფორმებისას ირჩევს შეკვეთის მიწოდების მეთოდებიდან ერთ-ერთს და აფიქსირებს მას ვებგვერდზე (სატელეფონო შესყიდვის შემთხვევაში - ზარის განხორციელებისას). მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს შემდეგი მეთოდები:
• მომხმარებლის მიერ საკუთარი ხარჯებით პროდუქციის გატანა ნივთის გაცემის პუნქტიდან;
o მიწოდება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ მისამართზე. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია, მიუთითოს მისამართი სათანადო გრაფაში;
• თუ მომხმარებელი აირჩევს  პროდუქციის თავად გატანას  იგი უფლებამოსილია, გაიტანოს პროდუქცია შეკვეთის გაფორმებიდან 2 (ორი) დღის ვადაში.
• თუ მომხმარებელი დაარღვევს პროდუქციის გატანის ორდღიანი ვადას, მას ერთმევა ნივთის გადაცემის მოთხოვნის უფლება და გადახდილი თანხიდან უბრუნდება მხოლოდ თანხის ნაწილი, გადახდილი თანხის 10%-ის გამოკლებით, რაც წარმოადგენს პირგასამტეხლოს ნივთის გატანის ვადის დარღვევისათვის. 
• თუ მომხმარებელი აირჩევს, რომ პროდუქცია მას მიეწოდოს მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე, მიმწოდებელი საკურიერო მომსახურების გამოყენებით, საქართველოს მასშტაბით, მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მიაწვდის შეკვეთილ პროდუქციას, მომხმარებლის მიერ შეკვეთის განხორციელებიდან არაუგვიანეს 3-7 (სამი-შვიდი) სამუშაო დღის ვადაში.
• მიწოდების დროსთან დაკავშირებით, მომხმარებელს წინასწარ უკავშირდება კურიერი და უთანხმდება მიტანის დროზე სატელეფონო საუბრის გზით.
• იმ შემთხვევაში, თუკი შეთანხმებულ დროს მომხმარებელი მიმწოდებლის კურიერს არ დახვდება მითითებულ მისამართზე, მომხმარებელი ჩაბარების მცდელობის ყოველი მომდევნო ანალოგიური შემთხვევისას დამატებით აანაზღაურებს საკურიერო მომსახურების საფასურს. 
• თუ მომხმარებელისათვის პროდუქციის გადაცემის 3 (სამი) მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება, მაშინ მომხმარებელი ვალდებულია, გაიტანოს ნივთი თავისი ხარჯით ნივთის გაცემის პუნქტიდან 3 დღის ვადაში იმ დღიდან, როცა მიმწოდებელი შეატყობინებს კლიენტს მიწოდების მე-3 უშედეგო მცდელობის შესახებ და ამასთანავე, გადაიხადოს უშედეგო მიტანის საფასური. თუ მომხმარებელი არ შეასრულებს აღნიშნულ ვალდებულებას, მაშინ ონლაინ მაღაზიას უფლება აქვს, დაუქვითოს მომხმარებელს წინასწარ გადახდილი თანხიდან უშედეგო მიტანის საფასური და პირგასამტეხლო ნივთის ღირებულების 10%-ის ოდენობით და დარჩენილი თანხა დაუბრუნოს მომხმარებელს. თუ მომხმარებელს არ აქვს წინასწარ გადახდილი ნივთის საფასური, მაშინ ონლაინ მაღაზია უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მას ზემოაღნიშნული თანხების (ჯარიმა და ტრანსპორტირების ხარჯი) გადახდა.
• მომხმარებელი პასუხისმგებელია მის მიერ სწორი მისამართის მითითებაზე. თუ მომხმარებელი მიუთითებს არასწორ მისამართს და, შესაბამისად, კურიერი მიწოდებას განახორციელებს არასწორ მისამართზე, მომხმარებელს დაეკისრება, როგორც მითითებულ მისამართზე, ასევე სწორ მისამართზე მიტანის ხარჯების გადახდის ვალდებულება.
• მომხმარებელზე პროდუქციაზე საკუთრების უფლება გადადის მისი გადაცემის მომენტიდან.

გადახდა
• პროდუქციის შესყიდვაზე ნების გამოხატვის შემდეგ მომხმარებელი იხდის პროდუქციის საფასურს, რომელიც მითითებული არის ვებგვერდზე.
• თუ მომხმარებელი გამოხატავს სურვილს საკურიერო სერვისით სარგებლობის, პროდუქციის საფასურს დაემატება მიწოდების საფასური, რომელიც განისაზღვრება ცალკეული პროდუქციის ტიპითა და მომხმარებლის მიერ მითითებული მისამართის გათვალისწინებით.
• პროდუქციის მიწოდების საფასური დაემატება მომხმარებლის მიერ არჩეულ პროდუქტების ღირებულებას და ჯამური თანხა გამოისახება ვებგვერდზე, მას შემდეგ, რაც  მომხმარებელი მიუთითებს სასურველ მისამართს პროდუქციის მიწოდებისათვის. 
• ანგარიშსწორება ხორციელდება, მომხმარებლის მიერ პროდუქციის შეკვეთისას მის მიერ შერჩეული ერთ-ერთი მეთოდით:
• ონლაინ, უნაღდო ანგარიშსწორებით, ერთიანი გადახდით, რომელიც ხორციელდება ვებგვერდის მეშვეობით;
• უნაღდო ანგარიშსწორების ვალდებულება შესრულებულად ითვლება მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის აღრიცხვის მომენტიდან.
• ონლაინ უნაღდო ანგარიშსწორებით, განვადებით გადახდით.
• ნაღდი ანგარიშსწორების გზით, პროდუქციის გადაცემისთანავე.
• იმ შემთხვევაში, თუკი მომხმარებელი აფორმებს შეკვეთას მომხმარებლის ანგარიშის მეშვეობით, იგი გადახდის მეთოდს აფიქსირებს ვებგვერდზე.  

მომხმარებლის პრეტენზიები
• იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია განსხვავდება მომხმარებლის მიერ შეკვეთილი პროდუქციისაგან მიმწოდებლის ბრალით, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით მიაწოდოს მომხმარებელს შეკვეთილი პროდუქცია და აანაზღაუროს მიწოდების ხარჯი.
• იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია არ შეესაბამება მომხმარებლის სურვილს მომხმარებლის ბრალით (მაგალითად, მომხმარებლის შეცდომის შემთხვევაში), მომხმარებელი ვალდებულია დამატებით გადაიხადოს განმეორებითი ტრანსპორტირების ღირებულება. გადასახდელი თანხა ასევე შეიცვლება იმ პროდუქციის ღირებულებათა სხვაობის მიხედვით, რომელიც მომხმარებელმა შეუკვეთ და რომლის შეკვეთაც მომხმარებელს სურდა.
• იმ შემთხვევაში, თუკი მიწოდებული პროდუქცია არ შეესაბამება შეთანხმებულს მომხმარებლის ბრალით (მაგალითად, მომხმარებლის შეცდომის შემთხვევაში), და იგი უარს აცხადებს მიიღოს ის პროდუქციაც, რომლის შეკვეთაც ჰქონდა განზრახული,  იგი ვალდებულია გადაიხადოს, როგორც ტრანსპორტირების ხარჯები, ისე პირგასამტეხლო გადახდილი თანხის 10%-ის ლარის ოდენობით (თუ მას უკვე აქვს გადახდილი პროდუქციის ღირებულება იგი მას უბრუნდება ამ მუხლით გათვალისწინებული გადასახადების გამოკლებით).
• მომხმარებელი ვალდებულია პროდუქციის მიღებისთანავე შეამოწმოს არის თუ არა მის მიერ მიღებული პროდუქცია ის, რაც მან შეუკვეთა/რისი შეკვეთაც მას სურდა (სხვა შემთხვევაში, იგი არ არის უფლებამოსილი ისარგებლოს წინამდებარე ხელშეკრულებაში  გათვალისწინებული უფლებებით.), ხოლო პროდუქციის ნაკლის აღმოჩენის შემთხვევაში შეატყობინოს, მიმწოდებელს პროდუქციის მიღებიდან 7 (შვიდი) დღის ვადაში.
• მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 3 (სამი) დღის ვადაში შეამოწმობს პროდუქცია და თუ იგი აღმოჩნდება ნაკლიანი, ნაკლის  აღმოჩენიდან 3 (სამი) დღის ვადაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი არჩევანით გამოასწოროს ნაკლი ან შეცვალოს იგი იმავე სახის პროდუქციით. ნაკლის გამოსწორებასთან დაკავშირებული მიწოდების დამატებითი ხარჯები ეკისრება მიმწოდებელს;
• თუ ნაკლის გამოსწორება ან ნივთის ჩანაცვლება არის შეუძლებელი ან თუკი ეს მოითხოვს შეუსაბამოდ დიდ ხარჯებს., მიმწოდებელი უფლებამოსილი უარი თქვას ნაკლიანი ნივთის ნაკლის გამოსწორებაზე ან შეცვლაზე. ასეთ შემთხვევაში, მიმწოდებელი მომხმარებელს დაუბრუნებს ნაკლოვანი პროდუქციის ღირებულებას და მომხმარებლის მიერ გადახდილ ტრანსპორტირების ხარჯებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და დაიბრუნებს ნაკლოვან ნივთს.
• მითითებული ვადის, 7 (შვიდი) დღის გასვლის შემდეგ, ნივთის ნაკლის შესახებ პრეტენზიები არ მიიღება და მიმწოდებელი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან.  
• მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი დააბრუნოს ან გადაცვალოს მიღებული პროდუქცია ან მოითხოვოს მის მიერ გადახდილი საფასურის დაბრუნება, გარდა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
• გარანტია
• ვებ-გვერდზე განთავსებული პროდუქციის შეძენის შემთხვევაში მომხმარებელი ვერ ისარგებლებს საგარანტიო პირობებით. შეძენილ ნივთზე გარანტიის მისაღებად, საჭიროა მომხმარებელმა 1 (ერთი) თვის ვადაში, მიაკითხოს ამბოლის სერვის ცენტრს და გაიაროს შესაბამისი პროცედურები, გარანტიის პირობების დასაკმაყოფილებლად.
• საავტორო უფლებები
• ვებგვერდზე განთავსებულ ნებისმიერ მასალაზე, მათ შორის ვიზუალურ თუ აუდიო მასალაზე, ფოტოზე, ვიდეოზე და ა.შ. საავტორო უფლებები ეკუთვნის მიმწოდებელს. მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი გამოიყენოს, გაავრცელოს, ან ისარგებლოს მითითებული მასალით მიმწოდებლის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, ან სხვა რაიმე ფორმით დაარღვიოს მიმწოდებლის საავტორო უფლებები.

მხარეთა პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება
• მხარეებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;
• მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან, თუ მათი მხრიდან ვალდებულების დარღვევა გამოწვეული არის დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ფორს-მაჟორი) ან ისეთი გარემოებით, რომლის გათვალისწინება და აღკვეთა მხარეების ძალებს აღემატებოდა;
• ზოგადი დებულებები
• წინამდებარე    ხელშეკრულების  რომელიმე   მუხლის ბათილად ცნობა ზეგავლენას არ ახდენს  ამ  ხელშეკრულების  დანარჩენი   მუხლების   ნამდვილობაზე, თუ ხელშეკრულება დაიდებოდა ბათილი პირობის გარეშეც.
• ნებისმიერი საკითხი, რომელიც განსაზღვრული არ არის ამ ხელშეკრულებით, წყდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
• წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინება ან სხვა კომუნიკაცია უნდა წარიმართოს წერილობით ამ ხელშეკრულების რეკვიზიტებსა და მომხმარებლის ანგარიშში მითითებულ საკომუნიკაციო საშუალებებზე შეტყობინების გაგზავნის ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, თუ იგი იძლევა საშუალებას ადრესატის მიერ შეტყობინების მიღების დამტკიცებისა.

სასაჩუქრე ვაუჩერის გამოყენების წესები:
• სასაჩუქრე ვაუჩერს გააჩნია გამოყენების ვადა, რომელიც დატანილია დაბეჭდილ ვაუჩერზე. სტანდარტულად ვაუჩერის გამოყენების ვადა არის 1 წელი. გამოყენების ვადის ათვლა იწყება მომხმარებლის მიერ ვაუჩერის შეძენის დღიდან. ვაუჩერის შეძენის თარიღი ვაუჩერზე დაიტანება მისი რეალიზაციის მომენტში.
• ვაუჩერის ვადის ამოწურვის შემდეგ დაუშვებელია მისი გამოყენება.
• ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პროდუქტის ყიდვისას, ასევე სერვისის მიღებისას.
• ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია ფასდაკლებულ პროდუქციაზე ან/და სერვისზე.
• ვაუჩერის გამოყენებისას შესაძლებელია თანხის დამატება.
• ვაუჩერის გამოყენება დასაშვებია რამდენჯერმე, თანხის სრულად გახარჯვამდე ან ვადის ამოწურვამდე. პროგრამულად შესაძლებელია აისახოს რამდენი თანხა გამოიყენა ვაუჩერიდან მომხარებელმა და რა ნაწილი დარჩა. აუცილებელია, რეალიზაციისას მომხმარებელს ეცნობოს დარჩენილი თანხის თაობაზე. 
• ვაუჩერი შესაძლებელია გაიყიდოს მომხარებელზე ფიზიკურად მაღაზიიდან ან web გვერდიდან, ან გაჩუქდეს საჭიროების შემთხვევაში:
  a. ვაუჩერის ყიდვა შეუძლია როგორც საცალო კლიენტს, ასევე იურიდიულ პირს კერძო პირებისთვის სასაჩუქრე მიზნით გადასაცემად.
  b. ვაუჩერის განაღდება შესაძლებელია მხოლოდ საცალო გაყიდვით, ვაუჩერი არ გამოიყენება/გაიხარჯება იურიდიულ პირზე.
• განაღდების მომენტში, ვაუჩერით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ 1 პირს, ვაუჩერის ჯერ ერთ პირზე და დარჩენილი თანხის სხვა პირზე გამოყენება დაუშვებელია.
• ვაუჩერის განაღდებისას აუცილებლია, ვაუჩერისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა. ამასთან, დაკარგული ვაუჩერები არ ექვემდებარება აღდგენას.
• ვაუჩერით რეალიზებული საქონელი არ ექვემდებარება დაბრუნებას, შესაძლებელია მხოლოდ წუნდებული პროდუქციის ჩანაცვლება ახლით ან სხვა საქონელში გადაცვლა.
ასევე არ ბრუნდება რეალიზებული ვაუჩერები. 

success icon