1. სასაჩუქრე ვაუჩერების შეძენა შესაძლებელია ამბოლის ნებისმიერ ფილიალში
 2. სასაჩუქრე ვაუჩერს გააჩნია გამოყენების ვადა, რომელიც დატანილია დაბეჭდილ ვაუჩერზე. სტანდარტულად ვაუჩერის გამოყენების ვადა არის 1 წელი. გამოყენების ვადის ათვლა იწყება
 3. მომხმარებლის მიერ ვაუჩერის შეძენის დღიდან. ვაუჩერის შეძენის თარიღი ვაუჩერზე დაიტანება მისი რეალიზაციის მომენტში.
 4. ვაუჩერის ვადის ამოწურვის შემდეგ დაუშვებელია მისი გამოყენება.
 5. ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია როგორც პროდუქტის ყიდვისას, ასევე სერვისის მიღებისას.
 6. ვაუჩერის გამოყენება შესაძლებელია ფასდაკლებულ პროდუქციაზე ან/და სერვისზე.
 7. ვაუჩერის გამოყენებისას შესაძლებელია თანხის დამატება.
 8. ვაუჩერის გამოყენება დასაშვებია რამდენჯერმე, თანხის სრულად გახარჯვამდე ან ვადის ამოწურვამდე. პროგრამულად შესაძლებელია აისახოს რამდენი თანხა გამოიყენა ვაუჩერიდან მომხარებელმა და რა ნაწილი დარჩა. აუცილებელია, რეალიზაციისას მომხმარებელს ეცნობოს დარჩენილი თანხის თაობაზე.
 9. განაღდების მომენტში, ვაუჩერით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ 1 პირს, ვაუჩერის ჯერ ერთ პირზე და დარჩენილი თანხის სხვა პირზე გამოყენება დაუშვებელია.
 10. ვაუჩერის განაღდებისას აუცილებლია, ვაუჩერისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა. ამასთან, დაკარგული ვაუჩერები არ ექვემდებარება აღდგენას.
  ვაუჩერით რეალიზებული საქონელი არ ექვემდებარება დაბრუნებას, შესაძლებელია მხოლოდ წუნდებული პროდუქციის ჩანაცვლება ახლით ან სხვა საქონელში გადაცვლა. ასევე არ ბრუნდება რეალიზებული ვაუჩერები.
success icon